Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan (VO) over het gevoerde beleid en toekomstige beleidskeuzes. In het VO zitten mensen die een binding hebben met het fonds. In totaal zitten er zestien mensen in het VO. Drie leden zitten er namens werkgevers, vijf namens gepensioneerden en acht namens actieve werknemers en de werknemers die nu buiten de metaal en techniek werken.

Het VO en een afvaardiging van het bestuur vergaderen ongeveer acht keer per jaar. In deze vergaderingen licht het bestuur de lopende zaken toe, welke besluiten het heeft genomen en welke besluiten het wil gaan nemen. Ook wordt het VO geïnformeerd over zaken die volgens het bestuur de komende periode gaan spelen. Het bestuur is hierin open en beperkt zich doorgaans niet tot alleen de wettelijke bepalingen, maar betrekt het VO op een transparante manier in de afwegingen die het bestuur maakt.

Op een aantal terreinen heeft het VO adviesrecht, zoals:
  • Premievaststelling
  • De uitvoeringsovereenkomst (de wijze waarop de pensioenafspraken worden uitgevoerd)
  • Beleid ten aanzien van communicatie en klachtenprocedure Beloningsbeleid
  • Vaststellen van de profielschets voor de leden van de raad van toezicht
  • De wijze waarop het intern toezicht is geregeld
Het adviesrecht houdt in dat het bestuur pas een besluit kan nemen nadat het VO een advies hierover heeft gegeven. Het VO streeft ernaar dat de adviezen door alle VO-leden worden gesteund.

De gesprekken tussen het bestuur en het VO gaan over meer dan alleen de wettelijke taken. VO-leden hebben een directe band met de belanghebbenden ( (ex-)werknemers, gepensioneerden en werkgevers) in de sector en fungeren daardoor als een directe lijn tussen bestuur en de mensen waarvoor PMT zijn taak uitvoert. Voor het bestuur is dit waardevol.

Het VO oordeelt over het handelen van het bestuur. Het VO heeft daarvoor een aantal criteria waaronder evenwichtigheid, solidariteit, toekomstbestendigheid en de missie en visie van PMT. Het is de taak van alle VO-leden om de belangen van alle belanghebbenden in oog te houden. Het oordeel van het VO over het handelen van het bestuur wordt in het jaarverslag van PMT vastgelegd. Om dit oordeel te kunnen geven raadpleegt het VO het concept-jaarverslag en de notulen van de vergaderingen die het bestuur en het VO in het voorgaande jaar hebben gehad. Ook wordt het VO geïnformeerd door de raad van toezicht, de accountant en de externe actuaris over hun bevindingen. Nadat alle hieruit voortvloeiende vragen van het VO door het bestuur beantwoord zijn, formuleert het VO een oordeel over het functioneren van het bestuur. Het VO probeert een oordeel te formuleren waarin alle leden van het VO zich kunnen vinden. In het bestuur van PMT zitten twee bestuursleden namens de gepensioneerden. Deze bestuursleden worden door de vijf vertegenwoordigers van gepensioneerden in het VO voorgedragen.

Naast het geven van advies op een voorgenomen besluit van het bestuur en het bepalen van een jaarlijks oordeel over het handelen van het bestuur heeft het VO invloed op de invulling van de raad van toezicht omdat het VO hiervoor de kandidaten voordraagt.

Verantwoordingsorgaan

dhr. M. de Koomen (voorzitter) De Unie
dhr. V. Amiabel (vice-voorzitter) CNV
dhr. R. Bernsen VG-PMT
mevr. I. Bussem op persoonlijke titel
dhr. R. Carton Uneto-VNI
dhr. R. Kleine FNV
dhr. S. Marcelis VG-PMT
dhr. A. van Maurik CNV
dhr. R.K. Nieuwenhuis op persoonlijke titel
dhr. L. Rolf op persoonlijke titel
dhr. R. Surig KBO-PCOB
dhr. D. Tak Labrijn VG-PMT
dhr. J.A. Vaas Koninklijke Metaalunie
dhr. G. Verberne FNV
dhr. J. Wolthuis FNV