Verantwoording en Toezicht

Toezichthouders

Houdt het bestuur zich wel aan alle regels? Is de medezeggenschap goed geregeld en houdt het pensioenfonds iedereen goed op de hoogte? Dat zijn zaken waar de toezichthouders op letten. De toezichthouders zijn:

De Nederlandsche Bank (DNB).  DNB ziet toe of pensioenfondsen zich aan de regels houden en aan hun verplichtingen voldoen.

Autoriteit Financiële Markten (AFM). AFM is gedragstoezichthouder op het gebied van sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Met het gedragstoezicht (o.a. de communicatie naar de deelnemers) wil AFM een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de financiële markten.

PMT wordt  ook gecontroleerd door een externe accountant (net zoals bij bedrijven) en een certificerend actuaris. Een actuaris is iemand die gespecialiseerd is het analyseren van inkomsten en uitgaven op de lange termijn en de risico’s die daarbij horen. PMT heeft zelf een actuaris in dienst, maar PMT wordt ook elk jaar gecontroleerd door een onafhankelijke actuaris om te bepalen of alle inschattingen naar de toekomst toe aannemelijk zijn.

Verantwoordingsorgaan (VO)

Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het gevoerde beleid en toekomstige beleidskeuzes. In het VO zitten mensen die een binding hebben met het fonds. In totaal zitten er 16 mensen in het VO. Drie leden zitten er namens werkgevers, vijf namens gepensioneerden en acht namens actieve werknemers en de werknemers die nu buiten de Metaal en Techniek werken.

Het VO en een afvaardiging van het bestuur vergaderen ongeveer acht keer per jaar. In deze vergaderingen licht het bestuur de lopende zaken toe, welke besluiten het heeft genomen en welke besluiten het wil gaan nemen. Ook wordt het VO geïnformeerd over zaken die volgens het bestuur de komende periode gaan spelen. Het bestuur is hierin open en beperkt zich doorgaans niet tot alleen de wettelijke bepalingen, maar betrekt het VO op een transparante manier in de afwegingen die het bestuur maakt.

Op een aantal terreinen heeft het VO adviesrecht, zoals:

  • Premievaststelling
  • De uitvoeringsovereenkomst (de wijze waarop de pensioenafspraken worden uitgevoerd)
  • Beleid ten aanzien van communicatie en klachtenprocedure
  • Beloningsbeleid
  • Vaststellen van de profielschets voor de leden van de raad van toezicht
  • De wijze waarop het intern toezicht is geregeld

Het adviesrecht houdt in dat het bestuur pas een besluit kan nemen nadat het VO een advies hierover heeft gegeven.
Het VO streeft ernaar dat de adviezen door alle VO-leden worden gesteund.

De gesprekken tussen het bestuur en het VO gaan over meer dan alleen de wettelijke taken. VO-leden hebben een directe band met de belanghebbenden ( (ex-)werknemers, gepensioneerden en werkgevers) in de sector en fungeren daardoor als een directe lijn tussen bestuur en de mensen waarvoor PMT zijn taak uitvoert. Voor het bestuur is dit waardevol.
Het VO oordeelt over het handelen van het bestuur. Het VO heeft daarvoor een aantal criteria waaronder evenwichtigheid, solidariteit, toekomstbestendigheid en de missie en visie van PMT. Het is de taak van alle VO-leden om de belangen van alle belanghebbenden in oog te houden.

Het oordeel van het VO over het handelen van het bestuur wordt in het jaarverslag van PMT vastgelegd. Om dit oordeel te kunnen geven raadpleegt het VO het concept-jaarverslag en de notulen van de vergaderingen die het bestuur en het VO in het voorgaande jaar hebben gehad. Ook wordt het VO geïnformeerd door de raad van toezicht, de accountant en de externe actuaris over hun bevindingen. Nadat alle hieruit voortvloeiende vragen van het VO door het bestuur beantwoord zijn, formuleert het VO een oordeel over het functioneren van het bestuur.
Het VO probeert een oordeel te formuleren waarin alle leden van het VO zich kunnen vinden.

In het bestuur van PMT zitten twee bestuursleden namens de gepensioneerden. Deze bestuursleden worden door de vijf vertegenwoordigers van gepensioneerden in het VO voorgedragen.
Naast het geven van advies op een voorgenomen besluit van het bestuur en het bepalen van een jaarlijks oordeel over het handelen van het bestuur heeft het VO invloed op de invulling van de raad van toezicht omdat het VO hiervoor de kandidaten voordraagt.

Raad van Toezicht (RvT)

Het interne toezicht van PMT ligt bij de raad van toezicht. PMT heeft sinds 1 juli 2014 een raad van toezicht, die bestaat uit drie onafhankelijke leden. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De RvT volgt het functioneren van het fonds kritisch en beoordeelt of het bestuur zijn taak op de juiste wijze vervult.

De leden van de raad van toezicht worden voorgedragen door het VO en benoemd door het bestuur. De taken en rechten van de raad van toezicht zijn benoemd in de statuten van het fonds en het reglement van de raad van toezicht. 

Gedragscode PMT en klokkenluidersregeling

PMT hanteert een gedragscode en heeft een klokkenluidersregeling die aansluit bij de regeling van het Huis van de Klokkenluiders: de Regeling Vermoeden Misstand of Onregelmatigheid.

De klokkenluidersregeling is voor PMT niet verplicht. Dit is pas verplicht als een werkgever 50 personeelsleden in dienst heeft. Omdat PMT het derde pensioenfonds van Nederland is en meer dan 65 miljard euro onder beheer heeft met 1,2 miljoen deelnemers, slapers en pensioengerechtigden heeft het bestuur besloten om een dergelijke regeling in het leven te roepen.

Verantwoordingsorgaan

dhr. R.K. Nieuwenhuis op persoonlijke titel
dhr. V. Amiabel (vice-voorzitter) CNV
dhr. R. Bernsen VG-PMT
mevr. I. Bussem op persoonlijke titel
dhr. R. Kleine FNV 
dhr. M. de Koomen (voorzitter) De Unie
dhr. D. Tak Labrijn VG-PMT
dhr. S. Marcelis VG-PMT
dhr. A. van Maurik CNV
dhr. L. Rolf op persoonlijke titel
dhr. R. Surig KBO-PCOB
dhr. G. Verberne FNV
dhr. J. Wolthuis FNV 
dhr. R. Carton Uneto-VNI
dhr. J.A. Vaas Koninklijke Metaalunie
dhr. J. van de Bos VIB

Raad van Toezicht

Mevrouw A.C. Joosten
De heer J.P.W. Klopper (vz)
vacature

Vergaderkalender

Verantwoordingsorgaan (VO)

    vooroverleg   vergadering
donderdag 1 februari   10:00   13:30
woensdag 21 februari   10:00   13:30
woensdag 18 april   10:00   13:30
woensdag 25 april   10:00   13:30
woensdag 9 mei   10:00    
donderdag 24 mei       10:00
woensdag 4 juli   10:00   13:30
donderdag 4 oktober   10:00   13:30
donderdag 1 november       10:00
woensdag 21 november   10:00   13:30
woensdag 19 december   10:00   13:30

Raad van Toezicht (RvT)

maandag 5 maart   10:00 - 12:00 uur
dinsdag 13 maart   10:30 - 20:00 uur
woensdag 25 april   10:00 - 12:00 uur
maandag 18 juni   10:00 - 12:00 uur
dinsdag 25 september   10:00 - 12:00 uur