Verantwoording en Toezicht

Toezichthouders

Houdt het bestuur zich wel aan alle regels? Is de medezeggenschap goed geregeld en houdt het pensioenfonds iedereen goed op de hoogte? Dat zijn zaken waar de toezichthouders op letten. De toezichthouders zijn:

De Nederlandsche Bank
(DNB). DNB houdt toezicht op banken, beleggings- en effecteninstellingen. DNB ziet toe of pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen.  

Autoriteit Financiële Markten (AFM). AFM is gedragstoezichthouder op het gebied van sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Met het gedragstoezicht wil AFM een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de financiële markten.

Verantwoordingsorgaan (VO)

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en toekomstige beleidskeuzes. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt dit onder meer aan de hand van het concept jaarverslag. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt in het jaarverslag opgenomen. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan vergaderen jaarlijks ten minste 4 keer.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zestien leden: drie leden namens de werkgevers, acht namens de werknemers en vijf namens de pensioengerechtigden.

Raad van Toezicht (RvT)

PMT heeft sinds 1 juli 2014 een Raad van Toezicht, die bestaat uit drie onafhankelijke leden. Het interne toezicht van het PMT berust bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. Hierbij wordt het functioneren van het fonds kritisch bezien en beoordeeld of het bestuur zijn taak op de juiste wijze vervult. De taken en rechten van de Raad van Toezicht zijn benoemd in de statuten van het fonds en het reglement van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht sluit zich aan bij de VITP-toezichtscode.

Gedragscode PMT en klokkenluidersregeling PMT

PMT hanteert een gedragscode en heeft een klokkenluidersregeling die aansluit bij de regeling van het Huis van de Klokkenluiders: de Regeling Vermoeden Misstand of Onregelmatigheid.

De klokkenluidersregeling is voor PMT niet verplicht; dit is pas verplicht als een werkgever 50 personeelsleden in dienst heeft. Omdat PMT het derde pensioenfonds van Nederland is en meer dan 65 miljard Euro onder beheer heeft met 1,2 miljoen deelnemers, slapers en pensioengerechtigden heeft het Bestuur vanuit compliance oogpunt besloten om een dergelijke regeling in het leven te roepen.

U bezoekt deze website op Internet Explorer 7

Helaas is deze versie van Internet Explorer the oud om deze website te tonen. Wij raden u aan om uw huidige browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

Inschrijven e-nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.
De nieuwsbrief verschijnt ieder kwartaal of vaker als er meer nieuws is.