Toezicht

Toezichthouders

Houdt het bestuur zich wel aan alle regels? Is de medezeggenschap goed geregeld en houdt het pensioenfonds iedereen goed op de hoogte? Dat zijn zaken waar de toezichthouders op letten. De toezichthouders zijn:

De Nederlandsche Bank (DNB). DNB controleert of pensioenfondsen zich aan de regels houden en aan hun verplichtingen voldoen. DNB doet dit op basis van de Pensioenwet (Pw) en kijkt daarbij vooral naar de financiële opzet van het pensioenfonds en de deskundigheid en integriteit van de bestuurders.

Autoriteit Financiële Markten (AFM). AFM is gedragstoezichthouder op het gebied van sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Met het gedragstoezicht (o.a. de communicatie naar de deelnemers) wil AFM een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de financiële markten.

Accountant en actuaris. PMT wordt ook gecontroleerd door een externe accountant (net zoals bij bedrijven) en een certificerend actuaris. Een actuaris is iemand die gespecialiseerd is het analyseren van inkomsten en uitgaven op de lange termijn en de risico’s die daarbij horen. PMT heeft zelf een actuaris in dienst, maar PMT wordt ook elk jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificerend actuaris om te bepalen of alle inschattingen naar de toekomst toe aannemelijk zijn.

Raad van Toezicht (RvT)

Het interne toezicht van PMT ligt bij de raad van toezicht. PMT heeft sinds 1 juli 2014 een raad van toezicht, die bestaat uit drie onafhankelijke leden. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De RvT volgt het functioneren van het fonds kritisch en beoordeelt of het bestuur zijn taak op de juiste wijze vervult.

De leden van de raad van toezicht worden voorgedragen door het VO en benoemd door het bestuur. De taken en rechten van de raad van toezicht zijn benoemd in de statuten van het fonds en het reglement van de raad van toezicht. 

Gedragscode PMT en klokkenluidersregeling

PMT hanteert een gedragscode en heeft een klokkenluidersregeling die aansluit bij de regeling van het Huis van de Klokkenluiders: de Regeling Vermoeden Misstand of Onregelmatigheid.

De klokkenluidersregeling is voor PMT niet verplicht. Dit is pas verplicht als een werkgever 50 personeelsleden in dienst heeft. Omdat PMT het derde pensioenfonds van Nederland is en meer dan 72 miljard euro onder beheer heeft met 1,3 miljoen deelnemers, slapers en pensioengerechtigden heeft het bestuur besloten om een dergelijke regeling in het leven te roepen.

Raad van Toezicht

De heer E-J. Boers (vz)
Mevrouw A.C. Joosten
De heer H. Vossebeld