Deelnemersraad

De Deelnemersraad is een adviesorgaan van het  bestuur van het pensioenfonds. In de  Deelnemersraad van PMT zijn werknemers en  gepensioneerden vertegenwoordigd.

 

De Deelnemersraad telt veertien zetels. De verdeling van de zetels over werknemers en  gepensioneerden is evenredig aan hun omvang in het pensioenfonds. Op dit moment komt dit neer op tien zetels voor de actieve deelnemers en vier zetels voor de gepensioneerden.


De vertegenwoordigers worden namens de  vakverenigingen (FNV Bondgenoten, De Unie  vakbond voor industrie en dienstverlening en CNV Vakmensen) en het CSO benoemd. Vanaf de benoeming voor de Deelnemersraad heeft een raadslid voor drie jaar zitting. De huidige deelnemersraad is per 1 januari 2013 benoemd en heeft zitting tot en met 31 december 2015.


De Deelnemersraad komt minimaal vier keer per jaar bijeen, bij tenminste twee van deze  bijeenkomsten is het bestuur of een delegatie hiervan aanwezig.
Het bestuur is verplicht om de Deelnemersraad binnen drie maanden na een desbetreffend besluit te laten weten of ze het advies van de raad opvolgt of (gedeeltelijk) naast zich neerlegt.
Als het bestuur een advies (ten dele) niet opvolgt, dan is het bestuur verplicht daarvan de redenen gemotiveerd aan de Deelnemersraad te vermelden. 

 

Heeft u vragen, tips of suggesties voor de deelnemersraad? Stuur dan een e-mail naar DR@bpmt.nl

Stel uw vraag
Pensioenplanner