Disclaimer

 • Disclaimer

  De stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) en zijn uitvoeringsorganisatie besteden veel zorg aan de samenstelling van deze website. De gepubliceerde informatie komt van bronnen die wij betrouwbaar vinden. Toch kan het gebeuren dat de informatie onvolledig of onjuist is. Hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Ook sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van gebruik, beschikbaarheid of interpretatie van de informatie. Aan de informatie kunt u dus geen rechten ontlenen. Andere sites waarnaar wij verwijzen, bijvoorbeeld via een link, vallen buiten onze controle. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites. Tegen virussen nemen we voorzorgsmaatregelen. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid als er toch virussen voorkomen. We adviseren u om op internet alle gangbare en mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de website haalt. Op het gebruik van deze website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, waaronder – maar niet uitsluitend – de Wet Computercriminaliteit. Auteursrechten op de website en de inhoud daarvan berusten bij ons.

 • Privacy statement

  De stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) en zijn uitvoeringsorganisatie verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  Wat zijn persoonsgegevens?
  Een persoonsgegeven is een gegeven waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, BSN nummer, inloggegevens en IP-adressen. 

  Doel verwerking van de gegevens 
  Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering van uw pensioenregeling.. U kunt hierbij denken aan informatie over de geldende pensioenregeling, de hoogte van uw pensioenopbouw/uitkering en de gevolgen van veranderingen in uw werk- of privésituatie. En ook om u zo goed mogelijk te informeren over uw pensioen en eventuele wijzigingen in de pensioenregeling.. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor voornoemde doeleinden. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet of de afspraken die met u gemaakt zijn ons hiertoe verplichten.

  Medische gegevens 
  In sommige gevallen – bijvoorbeeld als de aanspraak op uitkering afhankelijk is van uw gezondheidstoestand – zijn uw medische gegevens nodig. Deze gegevens verwerken wij extra zorgvuldig. De medisch adviseur van PMT en/of zijn uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw gegevens. Andere medewerkers ontvangen uw medische gegevens alleen als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren én de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur op grond van zijn medisch beroepsgeheim. 

  Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd 
  Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. 

  Bewaren van uw gegevens
  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is de zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

  Uw rechten 
  U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op te vragen en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij PMT.

  Cookies & tracking pixels
  Onze website maakt gebruik van cookies. Als u onze website bezoekt, laten we kleine tekstbestandjes op uw computer, tablet of mobiele telefoon achter. Onze cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw persoonlijke instellingen en gebruikersvoorkeuren bekend blijven. De informatie uit cookies verstrekken we niet aan derden behalve met een ander doel dan de goede werking van de website. Cookies bevatten alleen een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Met de cookies kunnen wij u niet persoonlijk identificeren.
  Wilt u geen cookies op uw computer? In de instellingen van uw browser kunt u de cookies uitzetten. Als u de cookies uitzet, zal onze website voor u minder goed functioneren.

  Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel bij 1 pixel) dat we in een e-mail (bijvoorbeeld onze e-nieuwsbrief) plaatsen. Daarmee kunnen we zien of een e-mail gelezen wordt.

  Wijzigingen 
  PMT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Vanzelfsprekend passen wijzo nodig het privacystatement aan in verband met wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze site bezoekt. 

 • English version

  Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) and its pension fund administrator respect the privacy of all users of their site or sites. We handle personal information confidentially and carefully. Hereby we do, of course, adhere to all applicable statutory standards and requirements. 

  Your data can help us make further improvements to our service provision to you. 
  PMT and/or its pension fund administrator use the data submitted by you to inform you with regard to your personal situation. Consider hereby the pension plan applicable to you, the amount of your pension accrual or payment and the consequences of changes in your work of private situation. We also use your personal details in the administration of your pension plan. And to keep you as up-to-date as possible about your pension and any amendments to the pension plan. The internal and statutory rules governing the exchange of personal data continue to apply hereby. PMT and its pension fund administrator use your personal data exclusively for these purposes. We do not supply any personal data to third parties without your consent, unless we are obliged to do so by law or on grounds of the agreements made with you. 

  Your personal data are properly secured 
  We handle your personal data with great care. For this reason our systems and programs are well secured with a view to preventing unauthorised parties from within and without our organisation from obtaining access to your personal data.  

  Special personal data 
  In some cases, for instance when your right to pension payment depends on your state of health, we require your medical data. We take extra precautions in processing these data. The medical advisor of PMT and/or its pension fund administrator is responsible for the correct processing of your data. Other staff members only have access to your medical data if they belong to the operating unit of the medical advisor and if they require the data to enable them to carry out their work. They have the same confidentiality obligation as the medical advisor on grounds of his or her medical professional confidentiality. 
    
  Your rights 
  You have the opportunity to check your personal data and, in the event of any incorrections, to have them corrected. You may request a summary of your data in writing from PMT.

 • Copyright

  Alle informatie en beeldmateriaal op de website en de functionaliteiten van de website zijn eigendom van stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) of in licentie bij PMT. Zonder toestemming is het niet toegestaan om de informatie die op deze website staat openbaar te maken, te bewerken, vermenigvuldigen of te verspreiden.

 • Mijn PMT

  Inloggen op ‘Mijn PMT’ kan alleen met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Uw gegevens op ‘Mijn PMT’ zijn beveiligd conform de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens .

  De uitkomsten van de berekeningen met de pensioenplanner in ‘Mijn PMT’ zijn indicatief. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. De gegevens in de pensioenplanner zijn gebaseerd op het huidige pensioenreglement en rekenfactoren, de bij ons bekende gegevens en een ongewijzigde werk- en privésituatie tot pensioendatum. Wijzigingen hierin kunnen leiden tot andere pensioenuitkomsten.

  De pensioenplanner binnen ‘Mijn PMT’ bevat geen advies en geen informatie die is bedoeld als vervanging voor een deskundig, persoonlijk advies. Mocht u na het invullen van de pensioenplanner iets willen veranderen aan uw persoonlijke situatie rondom uw financiële situatie en pensioen, dan raadt PMT u aan om (vooraf) persoonlijk en deskundig advies in te winnen bij een externe adviseur. PMT aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die u lijdt, beslissingen die u neemt of kosten en uitgaven die u hebt als gevolg van het gebruik van de informatie op de pensioenplanner. 

 • Pensioenconsulenten

  De pensioenconsulenten van de stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) kunnen u helpen bij vragen over uw persoonlijke pensioensituatie bij PMT. Een gesprek met een pensioenconsulent is gratis en voorlichtend van aard. Het betreft de pensioenregeling van PMT. De uitkomsten van de pensioenberekeningen die de consulent van PMT voor u maakt zijn indicatief. De gegevens die de pensioenconsulenten gebruiken zijn gebaseerd op het meest recente pensioenreglement en de bij PMT bekende gegevens van deelnemers aan de pensioenregeling. Wijzigingen in de werk- en privésituatie kunnen leiden tot andere pensioenuitkomsten. U kunt aan een gesprek met een pensioenconsulent dan ook geen rechten aan ontlenen. Wilt u meer informatie over uw pensioen bij PMT kijk dan een op onze website www.bpmt.nl.

U bezoekt deze website op Internet Explorer 7

Helaas is deze versie van Internet Explorer the oud om deze website te tonen. Wij raden u aan om uw huidige browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

Inschrijven e-nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.
De nieuwsbrief verschijnt ieder kwartaal of vaker als er meer nieuws is.