Bestuur

Het bestuur van PMT voert de pensioenregeling uit en stelt het beleid vast. Het bestuur bestaat uit twaalf leden: zes leden namens de werkgevers, vier namens de werknemers en twee namens de pensioengerechtigden. De werkgevers- en werknemersbestuursleden zijn voorgedragen door de sociale partners. De bestuurders namens de pensioengerechtigden zijn via verkiezingen benoemd. Een van hen is vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties, de andere bestuurder is vertegenwoordiger van VG-PMT http://www.gepensioneerdenvgpmt.nl/

De voorzitter van het bestuur heeft deze functie voor één jaar en is wisselend een werkgever of werknemer. Het bestuur beoordeelt minimaal eenmaal per jaar haar eigen functioneren.

De eerste voorwaarde voor het bestuur van een pensioenfonds om in control te kunnen zijn, is invulling geven aan de ‘Code Pensioenfondsen’. De Code Pensioenfondsen is door de STAR en de Pensioenfederatie opgesteld.
Klik hier om te lezen hoe PMT invulling geeft aan de Code Pensioenfondsen. Over het beloningsbeleid van PMT rapporteren we in het jaarverslag van PMT 

Commissies

Vanuit het bestuur zijn vijf commissies benoemd. De experts in deze commissies bereiden de bestuursbesluiten voor en geven advies aan het bestuur. De commissies bestaan vrijwel geheel uit bestuursleden van PMT. Hun expertise wordt jaarlijks getoetst.

PMT heeft de volgende commissies: 

Commissie beleggingen

 • Adviseert over het meerjaren beleggingsbeleid, het beheersen van risico’s en het jaarlijks beleggingsplan.
 • Houdt toezicht op de uitvoering van het meerjaren beleggingsbeleid en het jaarlijks beleggingsplan.
 • Keurt bepaalde beleggingsbesluiten goed.

Commissie pensioenen

 • Adviseert het bestuur over het pensioenbeleid, de uitgangspunten bij het berekenen van de pensioenen en het premiebeleid.
 • Controleert of het beleid juist wordt uitgevoerd.
 • Neemt besluiten over onderwerpen die met de uitvoering van de pensioenregeling te maken hebben.

Commissie financiën en risico’s

 • Brengt de risico’s die het bestuur loopt in kaart.
 • Beoordeelt de externe partijen waarmee het bestuur samenwerkt.
 • Legt de voorwaarden in overeenkomsten met externe partijen vast.
 • Controleert of externe partijen zich aan deze voorwaarden houden.

Commissie communicatie en dienstverlening

 • Adviseert het bestuur over het communicatiebeleid en het daaruit volgend jaarplan communicatie.
 • Monitort en controleert de kwaliteit van de pensioenuitvoering met focus op het vergroten van de klanttevredenheid.

Commissie interne audit

 • Laat het risicobeheer onafhankelijk toetsen en onderzoeken.
 • Informeert het bestuur over de resultaten van deze onderzoeken.
 • Adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over risicobeheer.

Bestuur

Werkgeversleden (benoemd door FWT)

R.J.B.M. Follon
A.A. Jaarsma
K.B. van Popta (voorzitter)
T.W. Troost
B.H.F.B. de Vries
D.F. Dijkhuis

 

Werknemersleden

J.P.M. Brocken (voorzitter) FNV 
M. Hulsegge CNV Vakmensen
G.P.M.J. Roest FNV
J. van Stigt FNV

 

Namens de pensioengerechtigen

P.D. Amels
J.J.P. Schouten

Commissie beleggingen

D.F. Dijkhuis (voorzitter)
R. van Wijk-Russchen (externe deskundige)
M. Hulsegge (toehoorder)
G. de Lange (externe deskundige)
K.B. van Popta
G.P.M.J. Roest
B.H.F.B. de Vries (toehoorder)

Commissie pensioenen

P.D. Amels
R.J.B.M. Follon
A.A. Jaarsma  (voorzitter)
J.P.M. Brocken
J. Ruijtenberg (extern deskundige)
J. van Stigt
T.W. Troost

Commissie financiën en risico’s

P.M.M. Gubbels (externe deskundige)
M. Hulsegge (voorzitter)
J.J.P. Schouten
B.H.F.B. de Vries (vice-voorzitter)

Commissie communicatie en dienstverlening

J.P.M. Brocken
R.J.B.M. Follon
K.B. van Popta
J.J.P. Schouten (voorzitter)