Bestuur

Het bestuur van PMT voert de pensioenregeling uit en stelt het beleid vast. Het bestuur bestaat uit twaalf leden: zes leden namens de werkgevers, vier namens de werknemers en twee namens de pensioengerechtigden. De werkgevers- en werknemersbestuursleden zijn voorgedragen door de sociale partners. De bestuurders namens de pensioengerechtigden zijn via verkiezingen benoemd. Een van hen is vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties, de andere bestuurder is vertegenwoordiger van VG-PMT http://www.gepensioneerdenvgpmt.nl/

De voorzitter van het bestuur heeft deze functie voor één jaar en is wisselend een werkgever of werknemer. Het bestuur beoordeelt minimaal eenmaal per jaar haar eigen functioneren.

De eerste voorwaarde voor het bestuur van een pensioenfonds om in control te kunnen zijn, is invulling geven aan de ‘Code Pensioenfondsen’. De Code Pensioenfondsen is door de STAR en de Pensioenfederatie opgesteld.
Klik hier om te lezen hoe PMT invulling geeft aan de Code Pensioenfondsen. U kunt hier het beloningsbeleid van PMT nalezen.

Commissies

Vanuit het bestuur zijn vier commissies benoemd. De experts in deze commissies bereiden de bestuursbesluiten voor en geven advies aan het bestuur. De commissies bestaan vrijwel geheel uit bestuursleden van PMT. Hun expertise wordt jaarlijks getoetst.

PMT heeft de volgende commissies: 

Commissie beleggingen

 • Adviseert over het meerjaren beleggingsbeleid, het beheersen van risico’s en het jaarlijks beleggingsplan.
 • Houdt toezicht op de uitvoering van het meerjaren beleggingsbeleid en het jaarlijks beleggingsplan.
 • Keurt bepaalde beleggingsbesluiten goed.

Commissie pensioenen

 • Adviseert het bestuur over het pensioenbeleid, de uitgangspunten bij het berekenen van de pensioenen en het premiebeleid.
 • Controleert of het beleid juist wordt uitgevoerd.
 • Neemt besluiten over onderwerpen die met de uitvoering van de pensioenregeling te maken hebben.

Commissie financiën en risico’s

 • Brengt de risico’s die het bestuur loopt in kaart.
 • Beoordeelt de externe partijen waarmee het bestuur samenwerkt.
 • Legt de voorwaarden in overeenkomsten met externe partijen vast.
 • Controleert of externe partijen zich aan deze voorwaarden houden.

Commissie communicatie en dienstverlening

 • Adviseert het bestuur over het communicatiebeleid en het daaruit volgend jaarplan communicatie.
 • Monitort en controleert de kwaliteit van de pensioenuitvoering met focus op het vergroten van de klanttevredenheid.

Bestuur

Werkgeversleden (benoemd door FWT)

R.J.B.M. Follon
A.A. Jaarsma
K. Merkus
K.B. van Popta
T.D. Troost
B.H.F.B. de Vries

 

Werknemersleden

J.P.M. Brocken (voorzitter) FNV 
M. Hulsegge CNV Vakmensen
G.P.M.J. Roest FNV
J. van Stigt FNV

 

Namens de pensioengerechtigen

J.J.P. Schouten VG-PMT

Commissie beleggingen

E.H.W. Bosman (externe deskundige)
M. Hulsegge (toehoorder)
G. de Lange (externe deskundige)
K. Merkus (voorzitter)
K.B. van Popta
G.P.M.J. Roest
B.H.F.B. de Vries (toehoorder)

Commissie pensioenen

R.J.B.M. Follon
A.A. Jaarsma
J. Ruijtenberg (extern deskundige)
J. van Stigt
T.D. Troost

Commissie financiën en risico’s

P.M.M. Gubbels (externe deskundige)
M. Hulsegge (voorzitter)
J.J.P. Schouten
B.H.F.B. de Vries (vice-voorzitter)

Commissie communicatie en dienstverlening

J.P.M. Brocken
R.J.B.M. Follon
K.B. van Popta
J.J.P. Schouten (voorzitter)

Vergaderkalender

In 2018 vergadert het bestuur op de volgende data:

Algemeen Bestuur (AB)

dinsdag 23 januari   10:30 - 17:00 uur
maandag 12 februari   12:00 - 20:00 uur
dinsdag 13 februari   10:30 - 17:00 uur
dinsdag 13 maart   10:30 - 20:00 uur
dinsdag 17 april   10:30 - 17:00 uur
dinsdag 29 mei   10:30 - 17:00 uur
dinsdag 19 juni   10:30 - 17:00 uur
dinsdag 26 juni   10:30 - 17:00 uur
dinsdag 25 september   10:30 - 20:00 uur
woensdag 10 oktober   10:30 - 17:00 uur
dinsdag 13 november   10:30 - 17:00 uur
maandag 26 november   16:00 - 20:00 uur
dinsdag 27 november   09:00 - 17:00 uur
dinsdag 18 december   10:30 - 17:00 uur

Dagelijks Bestuur (DB)

maandag 8 januari   10:00 - 12:00 uur
maandag 29 januari   10:00 - 12:00 uur
maandag 5 maart   10:00 - 12:00 uur
maandag 26 maart   10:00 - 12:00 uur
maandag 7 mei   10:00 - 12:00 uur
maandag 4 juni   10:00 - 12:00 uur
maandag 18 juni   10:00 - 12:00 uur
maandag 2 juli   10:00 - 12:00 uur
maandag 27 augustus   10:00 - 12:00 uur
maandag 1 oktober   10:00 - 12:00 uur
maandag 29 oktober   10:00 - 12:00 uur
maandag 19 november   10:00 - 12:00 uur
maandag 10 december   10:00 - 12:00 uur

Commissie Beleggingen (CBL)

dinsdag 16 januari   10:00 - 17:00 uur
dinsdag 20 februari   11:00 - 17:00 uur
dinsdag 3 april   11:00 - 17:00 uur
dinsdag 8 mei   10:00 - 17:00 uur
dinsdag 12 juni   09:30 - 15:30 uur
dinsdag 3 juli   10:00 - 17:00 uur
dinsdag 11 september   11:00 - 17:00 uur
dinsdag 16 oktober   11:00 - 17:00 uur
dinsdag 4 december   11:00 - 17:00 uur

Commissie Pensioenen (CPS)

woensdag 7 februari   09:30 - 12:00 uur
woensdag 21 maart   09:30 - 12:00 uur
woensdag 11 april   10:30 - 18:00 uur
woensdag 16 mei   09:30 - 12:00 uur
woensdag 13 juni   09:30 - 12:00 uur
woensdag 12 september   09:30 - 12:00 uur
woensdag 31 oktober   09:30 - 12:00 uur
woensdag 28 november   10:30 - 18:00 uur
woensdag 12 december   09:30 - 12:00 uur

Commissie Financien en Risico’s (CFR)

    vooroverleg   vergadering
woensdag 31 januari   12:30   13:30
woensdag 28 maart   12:30   13:30
woensdag 23 mei   12:30   13:30
woensdag 27 juni   12:30   13:30
woensdag 5 september   12:30   13:30
woensdag 3 oktober   -   10:00
woensdag 31 oktober   12:30   13:30
woensdag 12 december   12:30   13:30

Commissie Communicatie en Dienstverlening (CCD)

dinsdag 6 februari   14:00 - 17:00 uur
dinsdag 20 maart   14:00 - 17:00 uur
dinsdag 15 mei   14:00 - 17:00 uur
dinsdag 4 september   14:00 - 17:00 uur
dinsdag 2 oktober   14:00 - 17:00 uur
dinsdag 6 december   14:00 - 17:00 uur