Veelgestelde vragen

 

Digitale post

 

Pensioen Overzicht (UPO)

 •   Wat houdt factor A in?

  Factor A is het bedrag, wat aangeeft hoeveel pensioen u in een kalenderjaar hebt opgebouwd. De A staat voor (pensioen)Aangroei. Het bedrag van factor A is belangrijk als u nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en wilt bijsparen voor extra pensioen. Of als u al extra bijspaart (met bijvoorbeeld een lijfrentepolis) en uw belastingaangifte gaat invullen. Met de factor A kunt u nagaan of alle fiscale ruimte is benut.

  Op het pensioenoverzicht 2018 (UPO) staat de factor A over 2017.
  Heeft u lijfrente of banksparen? Dan heeft u uw factor A nodig. U vult dus in de belastingaangifte over 2018 (die u doet in het jaar 2019) de factor A over 2017 in. 
  Belastingaangifte over 2018 moet u voor 1 mei 2019 doen.
  Voor de aangifte 2017 heeft u de factor A over 2016 nodig. Deze factor staat op het UPO 2017.

  Informatie over factor A op uw UPO

  Heeft u meerdere pensioenoverzichten over hetzelfde jaar ontvangen? Dan moet u de factor A-bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen.

  Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Dat vindt u op www.belastingdienst.nl.

  Op het UPO 2015 stond een verkeerde Factor A (2014).
  Uw juiste factor A over 2014 staat in de brief die wij u in september 2015 stuurde.
 •   De overgangsregeling is niet gegarandeerd. In hoeverre kan ik rekenen op de bedragen die in mijn pensioenoverzicht zijn genoemd?

  De overgangsregeling is gebaseerd op de huidige pensioenregeling. Er kunnen altijd veranderingen optreden die invloed hebben op de overgangsregeling. Het bestuur van Pensioenfonds Metaal en Techniek beslist elk jaar of de overgangsrechten voor het volgende jaar definitief worden toegekend. Dat hangt af van de financiële situatie van het pensioenfonds. Tot die tijd kunt u er dus niet vanuit gaan dat u dit pensioen krijgt.

  Overgangsregelingen
  als u voor uw AOW-leeftijd met pensioen wil

 

Pensioenregeling - Algemeen

 •   Kan ik weg bij PMT?

  In Nederland kennen we het systeem van verplichtstelling voor pensioenfondsen. Daardoor zijn werkgevers en hun werknemers in de Metaal en Techniek verplicht aangesloten bij PMT. Zij kunnen er niet voor kiezen weg te gaan. Door deze wetgeving zijn alle werknemers in een bepaalde bedrijfstak verzekerd van een gelijke pensioenregeling tegen gelijke kosten. Daarmee wordt oneigenlijke concurrentie voorkomen. Werkgevers- en werknemersorganisaties besturen het fonds, zodat zij samen het beleid kunnen bepalen en de wensen van de bedrijfstak kunnen doorvoeren. Bij een bedrijfstakpensioen worden de risico’s gedeeld en zijn de kosten lager. Dat levert ondanks moeilijke tijden toch meer pensioen op.

 •   Kan ik mijn pensioen eenmalig laten uitbetalen?

  Voorwaarden om uw pensioen als eenmalige betaling te ontvangen zijn:

  1. Uw pensioen is lager dan de wettelijke afkoopgrens.
  2. U neemt twee jaar of langer niet meer deel aan de pensioenregeling van PMT.

  Op Mijn PMT ziet u direct of u een klein pensioen heeft. U logt eenvoudig in met uw DigiD.

  Informatie over eenmalig uitbetalen pensioen
 

Pensioenregeling - Inwisselen (herschikken/uitruilen)

 •   Wat is inwisselen?
  U heeft ouderdoms- en partnerpensioen. Inwisselen is het herverdelen van uw pensioen. Een deel van uw ouderdomspensioen kunt u bijvoorbeeld eerder dan uw AOW-leeftijd laten ingaan. Heeft u geen partner dan kunt u het partnerpensioen herschikken naar uw ouderdomspensioen. Inwisselen kunt u éénmalig doen.
 •   Wat kan ik inwisselen?
  De waarde van ouderdomspensioen
  De waarde van partnerpensioen
 •   Wat kan ik niet inwisselen?
  Bijzonder partnerpensioen.
  Verevend ouderdomspensioen.
  Wezenpensioen.
 

Vragen en antwoorden pensioenverlaging (2014)

 •   Waarom is de dekkingsgraad bij PMT lager dan bij een aantal andere grote fondsen?

  De dekkingsgraad van PMT is lager dan dat van een aantal andere bedrijfstakpensioenfondsen. Dat heeft te maken met een aantal oorzaken:

  1. Samenstelling van het deelnemersbestand en het ‘lang-leven risico’
   • PMT heeft een bestand van voornamelijk mannen, die relatief jong zijn. De gemiddelde leeftijd is 40 jaar. (e.g. Bpf Bouw heeft een relatief oud deelnemersbestand, net als PME). ABP is ook ouder en heeft een meer gemengd deelnemersbestand. Zorg en Welzijn heeft een bestand wat voor een groot deel bestaat uit (parttime werkende) vrouwen, van wie de levensverwachting in de afgelopen jaren minder sterk is gestegen. Door de factoren ‘veel en relatief jonge mannen’ die fulltime werken, is PMT veel gevoeliger gebleken dan andere fondsen voor het ‘lang leven’ risico. PMT heeft daardoor (in de loop der jaren) 13% dekkingsgraad ingeleverd, dat is fors meer dan andere fondsen.
   • De samenstelling van het bestand (mannen, waarvan de levensverwachting sterker is gestegen dan van vrouwen) en de relatief lage leeftijd maakt dat PMT zijn pensioenberekeningen verder in de toekomst moet maken dan veel andere fondsen. Normaliter is dat een voordeel. Het fonds heeft langere tijd premie instroom en meer tijd om te herstellen. Bij de huidige, extreem lage rente wordt PMT echter zwaarder getroffen. Dit is direct terug te zien in de hogere verplichtingen van het fonds en dus in de lagere dekkingsgraad.
   • Doordat PMT een relatief jong fonds is, met een bestand van voornamelijk mannen waarvan de levensverwachting sterker is gestegen dan van vrouwen, is ook het renteafdekkingsbeleid van PMT verschillend dan bij fondsen met voornamelijk oudere deelnemers (bijvoorbeeld PME en Bpf Bouw). Volledige renteafdekking zou op langere termijn ten koste gaan van het herstel van de dekkingsgraad en - vooral -  ten koste van de mogelijkheid tot indexatie van de pensioenaanspraken in de toekomst als de inflatie aantrekt (en de rente stijgt).
   • In 2006 was de renteafdekking van PMT nog minimaal, daardoor werd een lager rendement gehaald. Dit effect is terug te zien de cijfers ‘overrendement’ (verschil van -6% tov ABP). Na 2006 is gekozen voor een beperkte renteafdekking omdat PMT een jong fonds is dat haar eigen herstel zou belemmeren als zij voor een hogere renteafdekking zou kiezen. Een renteafdekking van circa 35% leidt tot een evenwichtige verdeling tussen de korte en lange termijn risico’s op basis van het deelnemersprofiel.
  2. Premie 
   • PMT is het fonds voor veel kleinere ondernemers in het (veelal) MKB. De concurrentie is groot en hogere kosten vertalen zich snel in een slechtere concurrentiepositie. Dit maakt dat de premie van PMT altijd scherp (maar wel kostendekkend) is gecalculeerd, scherper dan bijvoorbeeld bij ABP. Daardoor heeft PMT altijd al een iets lagere dekkingsgraad gehad, PMT had bewust wat ‘minder vet rond de botten’. Bijvoorbeeld: eind 2006 had PMT een dekkingsgraad van 128, PfZW en ABP rond de 134%. Een verschil van 6% lager.
   • ‘Premieholidays’, terugstortingen of ‘grepen uit de kas’ hebben bij PMT nooit plaatsgevonden. Wel is de premie altijd op het scherpst van de snede gecalculeerd. Zeker in tijden dat de sector het moeilijk had. 
   • De verhouding van premie tot uitgekeerd pensioen is bij een modaal inkomen/pensioen voor iemand die op dit moment met pensioen is grofweg 1 euro premie (50% werkgever) tot 4 euro pensioen.
  3. De regeling 
   • De pensioenregeling van PMT bevat een aantal elementen die in de sector gewenst zijn, maar die ook relatief duur zijn. Denk hierbij aan de regeling bij arbeidsongeschiktheid, de mogelijkheid voor veel werknemers om met vervroegd ouderdomspensioen te gaan, een goed partnerpensioen. Hier biedt PMT een uitgebreide regeling in vergelijking tot andere fondsen.
 •   De langere levensverwachting is toch al veel langer bekend?

  PMT heeft altijd rekening gehouden met het feit dat we langer blijven leven. Door de jaren heen is hiervoor extra geld gereserveerd. Enkele jaren geleden werd echter duidelijk dat de langere levensverwachting (door betere gezondheidszorg, betere arbeidsomstandigheden, etc.) niet met stapjes maar met forse stappen omhoog ging. Ook dankzij nieuwe rekenmethodieken weten we sinds enkele jaren eerder en nauwkeuriger hoeveel ouder mensen gaan worden. Onze eerdere berekeningen hebben we daarom bijgesteld. Voor PMT betekende dit een negatief effect op de dekkingsgraad van 13%.

 •   PMT zei in januari 2014 dat er niet verlaagd wordt en nu gaan jullie toch verlagen. Hoe zit dat?

  Het bestuur van PMT heeft in januari 2014 besloten dat het niet nodig was de pensioenen van zijn deelnemers met 0,4% te korten. Het premiebesluit (door ruimte in premie en hogere bijdrage door werkgevers) dat in 2013 is genomen droeg (0,5% dekkingsgraad) naar de mening van het bestuur direct bij aan een verbetering van de financiële situatie van het fonds per 1 januari 2014.

  De Nederlandsche Bank (DNB) was het niet eens met de argumentatie die PMT aanvoerde en vond dat PMT de pensioenen toch met 0,4% moest verlagen. PMT heeft dit besluit van DNB uitgevoerd en per 1 mei 2014 de pensioenen verlaagd. Zodra de financiële positie van het fonds dat toelaat zal de korting worden beëindigd. 

 •   Waarom was een tweede verlaging in 2014 nodig?

  De ontwikkeling van de dekkingsgraad is afhankelijk van veel factoren, zoals de economische situatie, de rente en de stijging van de levensverwachting. De dekkingsgraad was eind 2013 lager dan 104,2%. Daarom moesten we de pensioenen die al zijn ingegaan en de opgebouwde pensioenen van (ex‑)deelnemers per 1 mei 2014 opnieuw verlagen. 

   

 

Vragen over waardeoverdracht

 •   Waar vind ik meer informatie over waardeoverdracht?

  U vindt meer informatie over waardeoverdracht in onze Pensioeninfo 'Een nieuwe baan’. Hier kunt u de brochure downloaden of een papieren versie aanvragen.

 •   Hoe weet ik of mijn waardeoverdracht is verwerkt?

  Als de waardeoverdracht is verwerkt, kunt u dat zien op Mijn PMT, op de website van het Nationaal Pensioenregister www.mijnpensioenoverzicht.nl en uw eerstvolgende Uniform Pensioenoverzicht (UPO). De bedragen zijn dan hoger geworden. U ontvangt van PMT geen aparte pensioenopgave als de waardeoverdracht is verwerkt.

 •   Ik heb een verzoek voor waardeoverdracht ingediend toen de dekkingsgraad van PMT onder de 100% was. Kan ik hier nog van af zien?

  Ja, u beslist pas of u waardeoverdracht wilt als u van ons een offerte heeft ontvangen. Als u een verzoek voor waardeoverdracht heeft ingediend, hebben we uw pensioengegevens inmiddels opgevraagd bij uw oude pensioenuitvoerder. U ontvangt dan binnen enkele maanden een offerte of een bericht. U heeft na ontvangst van de offerte twee maanden de tijd om te besluiten of u waardeoverdracht wilt.

 •   Wat zijn de wettelijke termijnen die gesteld zijn aan waardeoverdracht?

  Voor het proces van waardeoverdracht zijn de doorlooptijden wettelijk vastgesteld.

  Zodra een werknemer een aanvraagformulier voor waardeoverdracht naar het nieuwe (huidige) pensioenfonds instuurt, gelden de volgende termijnen:
  • Het nieuwe pensioenfonds heeft 1 maand de tijd om gegevens op te vragen bij het vorige pensioenfonds.
  • Het vorige pensioenfonds moet binnen 2 maanden een opgave van het opgebouwde pensioen aan het nieuwe pensioenfonds sturen.
  • Het nieuwe pensioenfonds heeft 2 maanden de tijd om deze gegevens te verwerken en een offerte aan de werknemer te sturen.
  • De werknemer heeft 2 maanden de tijd om de offerte te bekijken en deze terug te sturen naar het nieuwe pensioenfonds.
  • Als de werknemer akkoord gaat met de offerte heeft het nieuwe pensioenfonds 2 maanden de tijd om een verzoek tot betaling aan het vorige pensioenfonds te sturen.
  • Het vorige pensioenfonds moet binnen 10 werkdagen de waarde van het pensioen aan het nieuwe pensioenfonds overmaken.
  U ontvangt daarna een schriftelijke bevestiging dat de waardeoverdracht is afgerond. Op het eerstvolgende Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u dat de waardeoverdracht is verwerkt. Uw UPO staat ook in Mijn PMT.