Veelgestelde vragen

 

Aanvullende regeling ‘Pensioenopbouw boven de Salarisgrens’

 •   Welk deel van de premie voor de aanvullende regeling mag ik maximaal inhouden bij mijn werknemers?

  De totale premie per werkgever wordt berekend volgens de leeftijdsstaffels(cohorten). Deze premie wordt bij de werkgever in rekening gebracht, via de gecombineerde nota.

  Iedere werkgever heeft een ‘eigen’ gemiddelde premiepercentage. Dit percentage  wordt berekend op basis van de leeftijd en de inkomens van de deelnemers aan de aanvullende regeling.
  De sociale partners in de Metaal en Techniek hebben met elkaar afgesproken dat de werkgever maximaal 46,8% van de gemiddelde premie per onderneming mag verhalen bij de werknemer.

  Om u te helpen bij het maken van deze berekening is er een berekeningstool  ontwikkeld. Deze tool biedt als uitkomst de premie die u maximaal mag inhouden op het brutosalaris van de werknemer en welk deel u als werkgever betaalt. U ziet de premie voor de aanvullende regeling per werknemer en als totale werkgeverspremie .

  Voor veel werkgevers geldt dat er één deelnemer is in de aanvullende regeling. Hiervoor geldt dat u 46,8% van de premie voor de aanvullende regeling kunt inhouden op het brutosalaris van de werknemer.

 •   Kan een werknemer iets doen als de werkgever besluit de pensioenopbouw voort te zetten, terwijl een werknemer dat niet wil?

  Ja dat kan. De werkgever neemt deel aan de aanvullende regeling maar de individuele deelnemer kan van deelname afzien.

 •   Wat zijn de voordelen van de aanvullende regeling van PMT?

  Bij de aanvullende regeling ‘Pensioenopbouw boven de Salarisgrens’ van PMT wordt jaarlijks een pensioenaanspraak voor de deelnemers ingekocht. Er is vanaf dat moment dus duidelijk wat de deelnemer ontvangt vanaf de pensioeningangsdatum. Dit in tegenstelling tot de inleg in een beschikbare premieregeling.

  Verder hoort bij deelname aan de aanvullende regeling ook automatisch de opbouw van een partnerpensioen (50%) en zolang de deelname (lees: premiebetaling) duurt, is er ook 20% partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Ook het wezenpensioen is meeverzekerd. Tot slot wordt bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid ook premievrij pensioen opgebouwd over het aanvullende deel. Deelname aan de aanvullende regeling gaat dus veel verder dan alleen een extra opbouw voor het ouderdomspensioen.

  Door te kiezen voor de aanvullende regeling bij PMT kunt u als werkgever eenvoudig extra pensioenopbouw aanbieden aan uw werknemers. De premie voor de extra opbouw staat op dezelfde gecombineerde premienota als de premie voor alle andere producten van PMT.

 

IAS 19

 •   Wat is IAS 19?
  IAS 19 is een internationale accounting standaard. In deze richtlijn is vastgelegd op welke wijze ondernemingen in de jaarrekening om dienen te gaan met de verwerking van 'post- employment benefits', zoals pensioen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en ziektekostenuitkeringen na actieve diensttijd.
 •   Waarom IAS 19?
  IAS 19 zorgt voor internationale transparantie en onderlinge vergelijkbaarheid bij het opstellen van de jaarrekening van ondernemingen.
 •   Wat is de impact van IAS 19 op uw jaarrekening?
  De aangesloten ondernemingen bij ons bedrijfstakpensioenfonds zijn alleen verplicht een vooraf bepaalde premie te betalen. Zij zijn niet verplicht om eventuele tekorten aan te zuiveren. De onderneming kan ook geen aanspraak maken op opgebouwde buffers. Daarom vinden wij dat onze pensioenregeling voor verslaggevingsdoeleinden is te kwalificeren als een DC-regeling / toegezegde- bijdrageregeling. Bij een DC-regeling / toegezegde- bijdrageregeling wordt volgens de relevante regelgeving de verschuldigde pensioenpremie als last in de jaarrekening verwerkt.

  Als u onze regeling kwalificeert als een DB-regeling / toegezegd-pensioenregeling, dan is een belemmering dat wij in de administratie geen prospectieve elementen voor de waardering van de pensioenverplichtingen hebben opgenomen. Er bestaat ook geen objectieve sleutel voor het toerekenen van een proportioneel aandeel in de voorziening pensioenverplichtingen, de fondsbeleggingen en de kosten van onze pensioenregeling voor uw organisatie. Dit is het geval, omdat onze regeling de aangesloten ondernemingen blootstelt aan actuariële risico's die verband houden met de huidige en voormalige werknemers van andere aangesloten ondernemingen. De in dat geval te verstrekken data bevatten geen consistente en betrouwbare basis, waardoor er naar onze mening geen relatie bestaat met enige economische realiteit. Wij kunnen de gevraagde informatie dan ook niet leveren. U bent echter ten principale verantwoordelijk voor het opstellen van uw jaarrekening en de interpretatie van relevante regelgeving.

  Zoals hiervoor aangegeven, zijn wij van mening dat u met een verwerking van onze pensioenregeling als DC-regeling / toegezegde bijdrage-regeling voldoet aan de IAS- regelgeving. U moet wel aanvullende informatie verschaffen over:

  a. de aard van onze pensioenregeling;
  b. de reden waarom geen informatie beschikbaar is;
  c. voorzover ons pensioenfonds een surplus of een tekort heeft, de invloed die dat kan hebben op het bedrag van uw toekomstige bijdragen.

  Aangezien het pensioenreglement niet voorziet in de mogelijkheid van bijstortingen en/of onttrekkingen aan het fonds, is het gestelde onder c. volgens ons niet aan de orde. Mocht u de informatie genoemd onder c. willen opnemen, dan treft u die uitvoerig aan in onze kwartaalberichten en het jaarverslag. Kwartaalberichten en het jaarverslag kunt u ook opvragen bij de afdeling Klanteninformatie, telefoon (070) 316 08 60. Het Nivra heeft ten behoeve van de bij haar aangesloten accountants in december 2006 een kennisgeving verzonden: 'Hoe te handelen indien geen IAS 19-berekening beschikbaar is'. Deze kunt u downloaden via www.nivra.nl. Mocht uw accountant bovenstaande verklaring bevestigd willen hebben via een aan u geadresseerde brief van Pensioenfonds Metaal en Techniek, dan kunt u deze brief opvragen bij de afdeling Klanteninformatie, telefoon (070) 316 08 60.
 

Mijn werknemers

 

Vragen over Directeur Grootaandeelhouder (DGA)

 •   Wanneer heb ik meer dan 50% aandelen?
  • Als u op basis van uw aandelenbezit (samen met partner) 50% of meer van de stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders kunt uitbrengen, of;
  • Als u een zodanig aandelenbezit (samen met partner) heeft dat u niet tegen uw wil ontslagen kunt worden, of;
  • Als u gelijkgerechtigd bent ten opzichte van elkaar bij het uitbrengen van stemmen, of;
  • Als u samen met familie tot en met de derde graad minstens 2/3de van de aandelen in uw bezit heeft en op grond van de verdeling van zeggenschap en/of stemrecht in de onderneming niet in een vergelijkbare positie verkeert als een werknemer die geen bestuurder is.
 •   Wanneer ben ik een DGA?
  U bent volgens de Pensioenwet Directeur Grootaandeelhouder (DGA)  als u (direct of indirect) meer dan 10% van de (geplaatste) aandelen  van een onderneming bezit. DGA's mogen wettelijk niet deelnemen  aan de regeling van Pensioenfonds Metaal en Techniek.

  Op deze algemene regel zijn twee uitzonderingen:

  • U mag als DGA deelnemen aan de pensioenregeling als u  vóór 2007 al vrijwillig deelnam als DGA en in het  overgangsjaar 2007 gekozen heeft voor ononderbroken  voortzetting van uw deelname;
  • U moet als DGA verplicht deelnemen aan de  pensioenregeling na 31 oktober 2007 als u (direct of indirect)  minder dan 50% aandelen van een bij het fonds aangesloten  onderneming bezit en bij de Kamer van Koophandel niet als  bestuurder bent ingeschreven.
 •   Wanneer heb ik 10% of meer aandelen?
  • Als u persoonlijk houder bent van aandelen die ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen, of;
  • Als u indirect persoonlijk houder bent van aandelen die ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen, of;
  • Als u houder bent van certificaten van aandelen, uitgegeven door tussenkomst van een administratiekantoor waarvan u voor ten minste een tiende deel in het bestuur vertegenwoordigd bent, die ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

  Meer informatie over het percentage aandelen dat u bezit

 

Vragen over de factuur

 •   Wanneer krijg ik een creditfactuur als mijn werknemer is afgemeld?
  Als u uw werknemer heeft afgemeld, maar er wordt op de volgende nota nog wel premie in rekening gebracht, dan is de wijziging waarschijnlijk verwerkt na de peildatum van deze factuur. Teveel betaalde premie wordt dan op de volgende factuur gecrediteerd.
 •   Ik kan de factuur niet (op tijd) betalen

  Als u onze factuur niet (op tijd) kunt betalen, dan vragen wij u contact op te nemen met de  afdeling Accountbeheer via 088 0079811. Er zijn mogelijkheden voor een betalingsregeling.

  U kunt een betalingsregeling per e-mail aanvragen. Vermeld in uw e-mail uw naam, werkgeversnummer, telefoonnummer, notanummer, een korte beschrijving van de reden waarom u de regeling of het uitstel aanvraagt en de gewenste betalingsdatum. Stuur deze e-mail voordat u een aanmaning van ons ontvangt. Vraagt u na de aanmaning een betalingsregeling aan, dan brengen wij een boete en rente over het factuurbedrag in rekening.

 •   Ik heb de factuur betaald maar krijg nu een herhaalde aanmaning
  Als wij de betaling te laat hebben ontvangen, dan sturen wij u een aanmaning. Wij sturen u ook een aanmaning als u in rekening gebrachte rente en boete nog niet heeft betaald. Vindt u dat de herinnering of aanmaning onterecht is verstuurd? Neem dan contact op met de afdeling klanteninformatie via 088-0079811.
 

Vragen over doorsneepremie

 •   Wat is een doorsneepremie?

  Een doorsneepremie is een pensioenpremie waarbij voor iedereen een gelijk percentage van het pensioengevend salaris wordt betaald. Iedereen draagt dan, afhankelijk van het salaris, procentueel evenveel bij aan de pensioenregeling.

 •   Is een doorsneepremie oneerlijk voor mensen met een laag salaris?

  Tegenstanders van een doorsneepremie stellen dat deze oneerlijk is voor mensen met een laag salaris tov mensen met een hoog salaris. Er zou in dat geval een soort subsidie zijn van mensen met een laag salaris naar mensen met een hoog salaris, omdat mensen met een hoog salaris langer leven. Dat is deels correct. Echter, vanuit de doorsneepremie worden meer zaken betaald. Zoals pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Mensen met een hoog inkomen worden hier minder vaak door getroffen. Het is dus zeker niet zo eenvoudig te stellen dat doorsneepremie altijd nadelig uitpakt voor mensen met een laag salaris.

  Daarnaast is het van belang om te melden dat de verplichte basisregeling van PMT is begrensd op een pensioengevend jaarsalaris van € 70.416,-. Voor wie boven dit grensbedrag pensioen opbouwt, wordt een aparte premie geheven. Subsidie-effecten tussen werknemers met een hoog salaris en een minder hoog salaris worden hierdoor sterk verminderd.

 •   Hanteert PMT een doorsneepremie?
  Ja, PMT is wettelijk verplicht om de doorsneepremie te hanteren. Het verschil in inkomens tussen de deelnemers van PMT is echter niet zo groot. 81% van de mensen in onze sector verdient een modaal salaris.
 •   Is een doorsneepremie oneerlijk voor jongeren?
  Een doorsneepremie is een pensioenpremie waarbij voor iedereen een gelijk percentage van het pensioengevend salaris wordt betaald. Iedereen draagt dan, afhankelijk van het salaris, procentueel evenveel bij aan de pensioenregeling. De opbouw is dus onafhankelijk van leeftijd, geslacht en burgerlijke staat. Bij pensionering heeft iedere deelnemer procentueel evenveel bijgedragen aan het pensioen. Daarvoor moet men wel het gehele pensioen in een sector met doorsneepremie hebben opgebouwd.