Rendement & Resultaat

Rendement
PMT heeft als belangrijkste doelstelling het nu en in de toekomst kunnen uitkeren van de pensioenen. Elk jaar wordt vastgesteld welk bedrag PMT in kas moet hebben om aan die verplichtingen te kunnen voldoen. Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van voldoende rendement om aan die verplichtingen te kunnen voldoen, plus een stukje extra rendement. Dat stukje extra rendement noemen we ‘overrendement’. Het overrendement is in eerste instantie bedoeld om bij te dragen aan het herstel van de dekkingsgraad en de wettelijk vereiste buffer. Wanneer de financiële positie van PMT verder verbetert, kan het overrendement steeds meer worden ingezet om bij te dragen aan de indexatie van de pensioenen. PMT hanteert een langetermijndoelstelling voor het overrendement van gemiddeld 1,5% per jaar.

Resultaat
Naast het rendement bereikt PMT ook op diverse andere vlakken resultaten met zijn beleggingsbeleid. Bijvoorbeeld als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille of het bereiken van positieve impact. Ook bij diverse onafhankelijke onderzoeken naar het verantwoord beleggen beleid haalt PMT uitstekende scores.

Evaluatie van de prestaties
PMT heeft met pensioenuitvoerder MN de afspraak dat zij op maand- en kwartaalbasis aan PMT rapporteert. De interne en externe managers rapporteren aan de fiduciair manager, MN. Deze input is verwerkt in de rapportages aan PMT. Naast de reguliere rapportages vinden tussentijdse portefeuille-evaluaties plaats. PMT hanteert een productevaluatiekalender die ervan uit gaat dat elk product minimaal elke drie jaar wordt geëvalueerd waarbij bekeken wordt of de portefeuille nog voldoet aan het raamwerk van gestelde eisen in het strategisch beleggingskader. Ook is het managerselectiebeleid erop gericht vermogensbeheerders te selecteren voor welke het profiel (inclusief onderwerpen als track record, beloningsstructuur) aansluit bij de doelstelling van het mandaat. Langjarige prestaties staan centraal in deze rapportages en evaluaties.