Kosten & Risico’s

Kosten
Voor het beleggen maakt PMT kosten. Bij het vermogensbeheer maakt PMT altijd een integrale afweging tussen rendement, risico en kosten. Om die reden moeten de vermogensbeheerkosten altijd in relatie worden gezien tot het beoogd rendement en risico. Het streven naar lage kosten en waar mogelijk verdere kostenverlagingen (in basispunten) komt tot uiting in het beleggingsbeleid van PMT. Het fonds belegt alleen in beleggingscategorieën met hoge kosten als hier naar verwachting een hoger nettorendement na kosten tegenover staat. Ook belegt PMT in beginsel passief tegen lage kosten en wordt kostenbewust de verdeling in beleggingscategorieën vastgesteld. Per beleggingscategorie verschillen de kosten namelijk sterk.

PMT houdt toezicht op de kosten die de fiduciair manager en de onderliggende vermogensbeheerders maken via periodieke kostenrapportages. Op jaarbasis rapporteert pensioenuitvoerder MN de vermogensbeheer- en transactiekosten van de portefeuille aan PMT.

Overzicht vermogensbeheerkosten
Het brutorendement van de beleggingsportefeuille bedroeg over 2019 18,96% en het nettorendement 18,40%. Het verschil tussen bruto en netto, afgerond 0,56% (56 basispunten), geeft de totale vermogensbeheerkosten weer. Die bestaan hoofdzakelijk uit reguliere vaste beheerkosten (0,24%), prestatieafhankelijke kosten (0,19%) en transactiekosten (0,085%). De beheerkosten omvatten de kosten van zowel de beleggingen in eigen bezit als het vermogen in beleggingsfondsen.

Risico’s
PMT zorgt ervoor dat de mate waarin risico wordt genomen in lijn is met het beleggingsbeleid. PMT beperkt de financiële en niet-financiële risico’s van beleggen door het spreiden van de beleggingen. We doen dat door in verschillende beleggingscategorieën te beleggen, door in verschillende regio’s te beleggen en door in verschillende sectoren te beleggen. Bovendien wordt het risico beperkt door het beheer van de beleggingsportefeuille onder te brengen bij verschillende gespecialiseerde externe beleggers (vermogensbeheerders).