Beleggingsrisico's beperken

PMT zorgt er voor dat de mate waarin risico wordt genomen in lijn is met het beleggingsbeleid. Risico’s van beleggen beperkt PMT door:

  • Het spreiden van de beleggingen

Beleggingen reageren verschillend op veranderingen van de (verwachte) economische groei of rente. Waar bijvoorbeeld belegging A in waarde daalt bij een afname van de economische groei, heeft dit op belegging B geen effect. De waarde van de beleggingsportefeuille wordt stabieler wanneer de beleggingen worden gespreid. Dit geldt met name wanneer er beleggingen in de beleggingsportefeuille worden opgenomen waartussen de samenhang laag is. De beleggingsportefeuille wordt gespreid over:

  • Beleggingscategorieën
  • Regio’s
  • Sectoren

Bovendien wordt het risico beperkt door het beheer van de beleggingsportefeuille onder te brengen bij verschillende gespecialiseerde externe beleggers (vermogensbeheerders).

  • Het afdekken van risico’s

Soms kan een risico geheel of gedeeltelijk worden weggenomen door een bepaalde belegging aan de beleggingsportefeuille toe te voegen. Bijvoorbeeld om het renterisico te beperken. PMT maakt gebruik van obligaties en renteswaps om het renterisico te beperken. Bij een dalende rente wordt de stijging van de waarde van de pensioenverplichtingen voor een deel gecompenseerd door een stijging van de waarde van de obligaties en rentederivaten. Hierdoor daalt de dekkingsgraad bij een dalende rente minder snel.

Soorten beleggingsrisico’s
Het belangrijkste risico dat PMT loopt, is het ontbreken van voldoende vermogen om aan de nominale pensioenverplichtingen te voldoen. De volgende risico’s zijn hierop van invloed:

Risico Wat betekent dit? Hoe beperkt PMT het risico?
Renterisico Als de rente daalt, stijgt de waarde van de pensioenverplichtingen. Dit komt omdat de pensioenverplichtingen worden berekend aan de hand van een (door de wetgever voorgeschreven) rentevoet, die deels gebaseerd is op de marktrente. Als de pensioenverplichtingen in waarde stijgen terwijl de waarde van de beleggingsportefeuille gelijk blijft, daalt de dekkingsgraad van het fonds. Door het risico af te dekken met obligaties of rentederivaten. Door beleggingen op te nemen die in waarde stijgen wanneer de rente daalt, wordt de stijging van de pensioenverplichtingen voor een deel gecompenseerd. Hierdoor daalt de dekkingsgraad (bij een dalende rente) minder snel.
Aandelen- en vastgoedrisico Als aandelen- en/of onroerend goed prijzen dalen, daalt de waarde van de beleggingsportefeuille. Door te spreiden binnen de aandelen en onroerend goed portefeuilles en alleen onroerend goed te selecteren dat aan bepaalde criteria voldoet. Zo belegt PMT in Nederland alleen in vastgoedobjecten die (op voorhand) goed verhuurd zijn, en waarvan de verwachting reëel is dat deze de komende jaren goed verhuurd blijven.
Valutarisico PMT belegt een belangrijk deel van zijn vermogen in landen met een andere muntsoort, zoals de Amerikaanse dollar, de Japanse yen en het Britse pond. Wanneer die valuta meer of minder waard worden ten opzichte van de euro heeft dat invloed op de waarde van de beleggingen in euro’s.  Door het risico af te dekken met valuta derivaten. Als de waarde van de buitenlandse valuta daalt, stijgt de waarde van het valuta derivaat, waardoor de waarde van de beleggingsportefeuille niet of minder hard daalt.
Kredietrisico Wanneer de uitgevende instelling van een obligatie de lening en/of de rente daarop niet kan terugbetalen, leidt dit tot verlies voor PMT. Daarnaast kan de waarde van de obligatie dalen als de verwachting is dat de uitgevende instelling niet aan de verplichtingen kan voldoen, wat ook kan leiden tot een daling van de waarde van de beleggingsportefeuille. Door de beleggingen in obligaties te spreiden en grenzen te stellen aan beleggingen met een hoog kredietrisico.
Liquiditeitsrisico Sommige beleggingen, zoals beleggingen in vastgoed of private equity (illiquide beleggingen), kunnen doorgaans niet snel worden verkocht. Wanneer een groot deel van de beleggingsportefeuille in dergelijke beleggingen wordt geïnvesteerd, is het mogelijk dat PMT geen geld kan vrijmaken voor de betaling van de pensioenuitkeringen. Door een beperkt deel van de beleggingsportefeuille in deze beleggingen te investeren.