Beleggingsbeleid van PMT

De pensioendoelstelling van PMT bestaat uit:

  1. De toezegging van een nominaal pensioen: het pensioen stijgt niet mee met de prijzen.
  2. De ambitie van een waardevast pensioen: het pensioen stijgt wel mee met de prijzen.

Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is het van belang om voldoende rendement op het vermogen te behalen. Rendement behalen kan door sparen of beleggen. Beleggen levert naar verwachting meer op dan sparen.

Een goed pensioen tegen een acceptabele premie
Beleggen brengt wel risico’s met zich mee. De beleggingen kunnen in waarde dalen. Daardoor kan de betaalbaarheid van de pensioenen in gevaar komen. Aan de andere kant leveren beleggingen met meer risico vaak meer op. Het bestuur van PMT weegt, binnen de kaders van wet- en regelgeving, het risico en het verwachte rendement op een verantwoorde manier tegen elkaar af. Op die manier zorgt PMT ervoor dat zij haar deelnemers een goed pensioen kan aanbieden tegen een acceptabele premie.

Risico en verwacht rendement afwegen
Het prudente beleggingsbeleid van PMT sluit aan bij de uitkomsten van een onderzoek naar de risicobereidheid onder deelnemers en gepensioneerden van PMT. PMT stelt zich bij het beheer van het vermogen doorlopend de vragen:

  • Wat willen wij bereiken en hoeveel risico is hiervoor nodig? 
  • Wat willen wij niet meemaken en welke risico’s willen wij vermijden?

In het beleggingsbeleid staat hoe PMT met deze vragen om gaat. Enkele uitgangspunten voor het beleggingsbeleid zijn:

  • PMT neemt alleen risico als dit naar verwachting wordt beloond met een passend rendement.
  • PMT neemt niet meer risico dan nodig is om de pensioendoelstelling te bereiken.
  • De kosten van vermogensbeheer staan in relatie tot de meerwaarde.
  • PMT kiest voor transparantie en kostenefficiëntie.

PMT heeft in het Strategisch beleggingskader 2015-2020vastgelegd wat de doelstelling van het beleggingsbeleid is en met welke beginselen en uitgangspunten PMT dit doel wil bereiken.

Het bestuur van PMT stelt de kaders voor het beleggingsbeleid op. Daarbinnen heeft de Commissie Beleggingen beleidsuitvoerende ruimte. Het bestuur van PMT blijft eindverantwoordelijk voor de beleggingen. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan en aan de Raad van Toezicht. De uitvoer van het beleggingsbeleid wordt ook verantwoord in het jaarverslag.