Gepubliceerd op 19 oktober 2017

Van herstel naar verandering, sociale partners blijven aan zet

In het derde kwartaal van 2017 steeg de actuele dekkingsgraad van PMT geleidelijk verder van 100,7% tot 102,2%. De lichte verdere rentestijging en de vooral in de laatste weken van het kwartaal oplopende aandelenkoersen waren de belangrijkste factoren voor het doorzettende herstel. De vastrentende beleggingen in de matchingportefeuille daalden licht in waarde door de rentestijging. Toch is de rentestijging positief omdat de pensioenverplichtingen daardoor ook in waarde dalen. PMT behaalde in 2017 tot en met het derde kwartaal een totaal beleggingsrendement van 1,4%.

Vernieuwing pensioenstelsel

Er staan duidelijke uitgangspunten in de pensioenparagraaf van het regeerakkoord.

Benne van Popta: ”Het is goed dat de nieuwe regering de ruimte geeft aan de sociale partners om met oplossingen te komen. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, politiek zorgt voor randvoorwaardelijke wetgeving; dat is de verhouding der dingen, waarbij het regeerakkoord terecht benadrukt dat de verplichtstelling gehandhaafd moet blijven.“ PMT ziet een aantal cruciale onderwerpen die bepalend zijn voor de verdere uitwerking; de afschaffing van de doorsneesystematiek, de discontovoet bij het herverdelen naar persoonlijke potjes en de risicodeling.  Wat we missen in het regeerakkoord is aandacht voor mensen met een zwaar beroep. Een groot deel van onze deelnemers, de vakmensen, loodgieters, metaalarbeiders en automonteurs van Nederland hebben zo’n zwaar beroep en hebben moeite de eindstreep te halen”, aldus Jan Berghuis, werknemersvoorzitter PMT.

Belangrijkste kerncijfers derde kwartaal 2017

  •          Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2017 98,9%.
  •          Actuele dekkingsgraad per 30 september 2017 102,2%
  •          Beleggingsrendement derde kwartaal 2017: 1,1%
  •          Beleggingsrendement 2017 tot en met derde kwartaal: 1,4%
  •          Positieve resultaten op aandelen
  •          Vermogen toegenomen met ca. € 0,9 miljard tot € 68,3 miljard.
  •          Pensioenverplichtingen met ca. € 0,1 miljard gedaald tot € 66,9 miljard.

Toelichting kerncijfers derde kwartaal 2017

Het derde kwartaal van 2017 stond in het teken van grote terroristische aanslagen in Spanje, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten en oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. De verkiezingen in Duitsland leverden weinig verrassingen op. Aan het eind van het kwartaal beheerste de snel escalerende relatie tussen Catalonië en Spanje het nieuws in Europa. Op de achtergrond zette de economische groei wereldwijd verder door. De rente stabiliseerde zich enigszins op een licht hoger niveau. Aandelenmarkten moesten in het eerste deel van het kwartaal terrein prijs geven, maar in het laatste deel van het kwartaal liepen aandelenkoersen wereldwijd weer op. Door de (per saldo) lichte rentestijging en de positieve resultaten op aandelen steeg de dekkingsgraad geleidelijk verder.

De actuele dekkingsgraad steeg in het kwartaal van 100,7% tot 102,2%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 96,6% tot 98,9%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van een jaar. Door die voortschrijdende periode werkt de geleidelijke stijging van de actuele dekkingsgraad nog niet volledig door in de beleidsdekkingsgraad. Het totaal rendement op de totale beleggingsportefeuille was in het kwartaal met 1,1% positief. Op de matchingportefeuille werd een rendement behaald van 0,1%. Het rendement op de returnportefeuille kwam uit op 2,0%. Over geheel 2017 tot en met het derde kwartaal komt het totaal rendement uit op 1,4%.

 

Het totaal vermogen van het fonds nam in het derde kwartaal toe van € 67,4 miljard tot ca. € 68,3 miljard. De stijging van het vermogen kwam voornamelijk voort uit de waardestijging van de returnportefeuille. Deze waardestijging was groter dan de waardedaling van de matchingportefeuille als gevolg van de licht gestegen rente. De verplichtingen namen, eveneens door de rentestijging, in waarde af van € 67,0 miljard tot € 66,9 miljard.

Ontwikkelingen beleggingsbeleid

De huidige ontwikkelingen op de financiële markten zijn overwegend positief. Er ligt echter nog een aantal risico’s op de loer (Brexit, geopolitiek, euro-crisis, protectionisme). PMT concentreert zich op het monitoren van de huidige beleggingen en stuurt bij waar nodig. Daarbij gaat het vooral om het bewaken van de strategische gewichten van de beleggingsportefeuille, de renteafdekking en de valuta-afdekking (Britse pond, Amerikaanse dollar en Japanse yen). De portefeuille begaf zich in het tweede kwartaal volledig binnen de strategische bandbreedtes. Er vonden daarom geen grootschalige herallocaties plaats.     

Eind 2014 is PMT succesvol gestart met beleggingen in Nederlandse hypotheken. Aan het eind van het derde kwartaal van 2017 is zo’n € 2,6 miljard in hypotheken belegd. Hypotheken maken onderdeel uit van de matchingportefeuille. Eind 2016 heeft PMT besloten om de beleggingen in hypotheken uit te breiden tot ca. € 3 miljard. De beleggingen in Nederland worden in de komende jaren verder uitgebreid door extra investeringen in Nederlands onroerend goed (voornamelijk woningen). In de afgelopen jaren heeft PMT een groot aantal woningen in de portefeuille verduurzaamd. Er zijn inmiddels meer dan 1000 woningen succesvol verduurzaamd.  

Kerncijfers derde kwartaal 2017

 

 

2017

cumulatief

 

2017

3e kwartaal

2017

2e kwartaal

2016

Beleidsdekkingsgraad

98,9

98,9

96,6

92,8

Actuele dekkingsgraad

102,2

102,2

100,7

97,2

Vermogen (in mrd. euro)

68,3

68,3

67,4

67,0

Pensioenverplichtingen (in mrd. euro)

66,9

66,9

67,0

68,9

Rente afdekking marktwaarde (in %)

40

40

40

41

Rente afdekking UFR (in %)

50

50

50

53

 

 

 

 

 

Rendement (in %)

 

 

 

 

Matchingportefeuille

-4,4

0,1

-1,9

11,5

Returnportefeuille

6,6

2,0

0,5

10,8

-       Onroerend Goed

1,5

0,6

0,6

6,0

-       Hoogrentende waarden

3,8

1,0

0,1

12,0

-       Aandelen (inclusief Private Equity)

8,9

2,6

0,6

11,7

Totaal

1,4

1,1

-0,6

11,0

 

 

 

 

 

Samenstelling vermogen (in %)

 

 

 

 

Matchingportefeuille

46

46

45

46

Returnportefeuille

54

54

55

54

-          Onroerend Goed

9

9

9

9

-          Hoogrentende waarden

10

10

11

11

-          Aandelen (inclusief Private Equity)

35

35

35

34