Gepubliceerd op 25 januari 2018

Stap voor stap herstel; geen korting in 2018

De beleidsdekkingsgraad van PMT is in het afgelopen kwartaal van 2017 verder gestegen van 98,9% naar 100,6%. Daarmee kwam de beleidsdekkingsgraad voor het eerst sinds lange tijd boven 100%. De actuele dekkingsgraad (op UFR-basis) daalde fractioneel van 102,2% tot 102,1%. De rente zakte in het laatste kwartaal geleidelijk weer wat weg, maar het negatieve effect daarvan op de dekkingsgraad werd gecompenseerd door de positieve beleggingsresultaten op aandelen en onroerend goed. Het beleggingsrendement over het vierde kwartaal bedroeg 2,6%, waarmee het totaal rendement over geheel 2017 uiteindelijk uitkwam op 4,1%.

“De dekkingsgraad ligt nu boven de 100%. PMT hoeft de pensioenen in 2018 niet te verlagen. Dat is goed nieuws, maar daar hebben we best lang voor nodig gehad”, zegt Benne van Popta, werkgeversvoorzitter van PMT. “2017 was met stijgende rente en oplopende aandelenkoersen een uitstekend jaar voor de dekkingsgraad. Eind 2016 stonden we op een beleidsdekkingsgraad van 92,8%. Nu zitten we op 100,6%. Daarmee hebben we in het afgelopen jaar goede zaken gedaan.” Van Popta vervolgt; “Maar we zijn er nog niet, want de reserves van het fonds zijn nog niet op het niveau dat minimaal vereist is. Eind 2019 hebben we 104,3% nodig om ook dan verlaging van pensioenen te voorkomen.”

Belangrijkste kerncijfers vierde kwartaal 2017

  •          Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2017 100,6%.
  •          Actuele dekkingsgraad per 31 december 2017 102,1%
  •          Beleggingsrendement vierde kwartaal 2017: 2,6%
  •          Beleggingsrendement 2017: 4,1%
  •          Bovengemiddelde resultaten op aandelen en onroerend goed
  •          Vermogen toegenomen met ca. € 1,9 miljard tot € 70,2 miljard.
  •          Pensioenverplichtingen met ca. € 1,8 miljard gestegen tot € 68,7 miljard.


Toelichting kerncijfers vierde kwartaal 2017

In het laatste kwartaal van 2017 gaven centrale banken meer duidelijkheid over hun beleid in 2018. De Europese centrale bank verlengde het aankoopprogramma van obligaties (QE) weliswaar tot ver in 2018, maar bouwt de maandelijkse omvang van het programma af. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente en stelde de verwachtingen voor de economische groei bij op basis van de op handen zijnde belastingverlagingen in de VS. Wereldwijd bleef de economie sterk. Op het geopolitieke vlak waren er geen nieuwe ontwikkelingen, buiten de inmiddels gebruikelijke spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Na het aantrekken van met name de olieprijs kroop de inflatie enigszins uit het dal en is het acute deflatiegevaar wel geweken. In het laatste kwartaal echter stagneerde de inflatie op nog steeds lage niveaus. Aandelenkoersen en de waarde van onroerend goed profiteerden van de sterke economie. De waarde van de euro steeg ten opzichte van de dollar, mede vanwege de toenemende politieke rust en de relatief sterke groei in Europa.

De beleidsdekkingsgraad steeg in het 4e kwartaal van 98,9% tot 100,6%. De actuele dekkingsgraad daalde echter een fractie in het kwartaal van 102,2% tot 102,1%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van een jaar. Door die voortschrijdende periode werkt de stijging van de actuele dekkingsgraad in de eerste kwartalen van 2017 nog sterk door. Het totaal rendement op de totale beleggingsportefeuille was in het kwartaal met 2,6% positief. Op de matchingportefeuille werd een rendement behaald van 1,7%. Het rendement op de returnportefeuille kwam uit op 3,4%.

Over geheel 2017 komt het totaal rendement uit op 4,1%. Over de beleggingscategorieën waren er grote verschillen. Het jaarrendement van aandelen was, gedreven door de in 2017 accelererende economische groei, met 13,5% bovengemiddeld hoog. Ook de beleggingen in onroerend goed rendeerden met 5,3% positief, vooral door de positief gestemde woningmarkt in Nederland. De hoogrentende beleggingen behaalden een gematigd jaarrendement van 3,8%. De matchingportefeuille kende een negatief jaarrendement van 2,8%, ondanks het positieve laatste kwartaal. De meeste vastrentende beleggingen in de matchingportefeuille daalden in 2017 per saldo in waarde als gevolg van de in de eerste drie kwartalen gestegen rente.

Het totaal vermogen van het fonds nam in het laatste kwartaal toe van € 68,3 miljard tot ca. € 70,2 miljard. De stijging van het vermogen in het kwartaal kwam voornamelijk voort uit de waardestijging van aandelen en onroerend goed binnen de returnportefeuille, maar ook de matchingportefeuille steeg in het kwartaal licht als gevolg van de licht gedaalde rente. De verplichtingen namen, eveneens door de rentedaling, in waarde toe van € 66,9 miljard tot € 68,7 miljard.

Ontwikkelingen beleggingsbeleid

De huidige ontwikkelingen op de financiële markten zijn overwegend positief. Er ligt echter nog een aantal risico’s op de loer (stroperige Brexit, geopolitieke spanningen, protectionisme). PMT concentreert zich op het monitoren van de huidige beleggingen en stuurt bij waar nodig. Daarbij gaat het vooral om het bewaken van de strategische gewichten van de beleggingsportefeuille, de renteafdekking en de valuta-afdekking (Britse pond, Amerikaanse dollar en Japanse yen). De portefeuille begaf zich in het laatste kwartaal volledig binnen de strategische bandbreedtes. Er vonden daarom geen grootschalige herallocaties plaats.    

Eind 2014 is PMT succesvol gestart met beleggingen in Nederlandse hypotheken. Aan het eind van 2017 is zo’n € 2,6 miljard in hypotheken belegd. Hypotheken maken onderdeel uit van de matchingportefeuille. Eind 2016 heeft PMT besloten om de beleggingen in hypotheken uit te breiden tot ca. € 3 miljard. De beleggingen in Nederland worden in de komende jaren verder uitgebreid door extra investeringen in Nederlands onroerend goed (voornamelijk woningen). In de afgelopen jaren heeft PMT een groot aantal woningen in de portefeuille verduurzaamd. Er zijn inmiddels meer dan 1000 woningen succesvol verduurzaamd.  

Klimaat

“Een ordentelijke en sociaal aanvaardbare transitie naar een economie die in overeenstemming is met de klimaatdoelstellingen van Parijs is de beste manier om verliezen te minimaliseren en toekomstige rendementen veilig te stellen, in het belang van onze deelnemers”, aldus Benne van Popta. PMT draagt daarom actief bij aan het inzichtelijk maken en vervolgens beperken van de gevolgen van deze risico’s. De internationale ‘Task Force on Climate Disclosure (TCFD)’ heeft een raamwerk ontwikkeld om te rapporteren over kansen en risico’s voor activiteiten die ontstaan door klimaatverandering. PMT steunt dit raamwerk, dat ook door DNB wordt onderschreven. Van Popta: “PMT zal daarom in het jaarverslag 2017, dat in het voorjaar uitkomt, hierover rapporteren.“  

Kerncijfers vierde kwartaal 2017

 

 

 

2017

cumulatief

 

2017

4e kwartaal

2017

3e kwartaal

 2016

Beleidsdekkingsgraad

100,6

100,6

98,9

92,8

Actuele dekkingsgraad

102,1

102,1

102,2

97,2

Vermogen (in mrd. euro)

70,2

70,2

68,3

67,0

Pensioenverplichtingen (in mrd. euro)

68,7

68,7

66,9

68,9

Rente afdekking marktwaarde (in %)

39

39

40

41

Rente afdekking UFR (in %)

49

49

50

53

 

 

 

 

 

Rendement (in %)

 

 

 

 

Matchingportefeuille

-2,8

1,7

0,1

11,5

Returnportefeuille

10,2

3,4

2,0

10,8

-       Onroerend Goed

5,3

3,7

0,6

6,0

-       Hoogrentende waarden

3,8

0,0

1,0

12,0

-       Aandelen (inclusief Private Equity)

13,5

4,2

2,6

11,7

Totaal

4,1

2,6

1,1

11,0

 

 

 

 

 

Samenstelling vermogen (in %)

 

 

 

 

Matchingportefeuille

46

46

46

46

Returnportefeuille

54

54

54

54

-          Onroerend Goed

9

9

9

9

-          Hoogrentende waarden

10

10

10

11

-          Aandelen (inclusief Private Equity)

35

35

35

34

De resultaten per asset categorie worden weergegeven inclusief de resultaten van valuta-afdekking. Onder meer door afronding zijn cijfers niet (altijd) optelbaar.