Gepubliceerd op 20 april 2017

PMT ziet de kracht van collectief beleggen

PMT ziet in het eerste kwartaal de dekkingsgraad stijgen van 97,2 eind 2016 naar 99,6%. Belangrijkste oorzaken van deze stijging zijn enerzijds de rentestijging die per saldo in het eerste kwartaal plaats vond, maar anderzijds ook de koersstijgingen van aandelen en hoogrentende beleggingen. De vastrentende beleggingen in de matchingportefeuille daalden door de rentestijging weliswaar in waarde, maar de pensioenverplichtingen daalden daardoor nog sterker in waarde. PMT behaalde in het eerste kwartaal een beleggingsrendement van 0,9% en op lange termijn heeft PMT een beleggingsrendement van rond de 7%. Collectief –samen- beleggen geeft iedere deelnemer veel meer mogelijkheid om beleggingen optimaal te spreiden, om goed in te spelen op veranderingen in de markt en om kosten te besparen. Dit vertaalt zich op de lange termijn in een hoger rendement.

“ PMT is en blijft daarom voorstander van collectief beleggen” aldus de bestuursvoorzitters, Benne van Popta en Jan Berghuis.


Pensioenfonds Metaal en Techniek eerste kwartaal 2017

  • Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2017 94,8%.
  • Actuele dekkingsgraad per 31 maart 2017 99,6%
  • Beleggingsrendement eerste kwartaal 2017: 0,9%
  • Waardedaling matchingportefeuille door rentestijging
  • Positieve resultaten op aandelen en hoogrentende waarden
  • Vermogen toegenomen met ca. € 0,7 miljard tot € 67,7 miljard.
  • Pensioenverplichtingen met ca. € 1,0 miljard gedaald tot € 67,9 miljard.

Toelichting kerncijfers eerste kwartaal 2017

Het eerste kwartaal van 2017 stond in het teken van toenemend vertrouwen in doorzettende economische groei. De rente liep in eerste instantie snel verder op. Omdat daarnaast aandelenmarkten de opgaande lijn van eind 2016 konden vasthouden, liep de dekkingsgraad van het fonds verder op. In de loop van het kwartaal zakte de snel gestegen rente geleidelijk weer wat terug en moesten ook de Westerse aandelenmarkten wat terrein prijsgeven om aan het eind van het kwartaal weer wat op te veren. Door de (per saldo) rentestijging daalde de vastrentende matchingportefeuille in waarde. Binnen de returnportefeuille behaalden aandelen en hoogrentende waarden bovengemiddeld positieve resultaten. Onroerend goed bleef daarbij achter en kende nauwelijks enige waardeverandering.

Door de genoemde ontwikkelingen steeg de actuele dekkingsgraad in het kwartaal van 97,2% tot 99,6%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 92,8% tot 94,8%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van een jaar. Door die voortschrijdende periode werkt de geleidelijke stijging van de actuele dekkingsgraad nog maar beperkt door in de beleidsdekkingsgraad. Het totaal rendement op de totale beleggingsportefeuille was met 0,9% licht positief. Op de matchingportefeuille werd een rendement behaald van -2,7%. Het rendement op de returnportefeuille kwam uit op 4,0% en was daarmee bovengemiddeld hoog.

Het totaal vermogen van het fonds nam in het eerste kwartaal toe van € 67,0 miljard tot ca. € 67,7 miljard. De toename van het vermogen kwam voort uit de waardestijging van de returnportefeuille. Deze waardestijging was groter dan waardedaling van de matchingportefeuille als gevolg van de (per saldo) gestegen rente. De verplichtingen namen, eveneens door de rentestijging, in waarde af van € 68,9 miljard tot € 67,9 miljard.

Ontwikkelingen beleggingsbeleid

De huidige ontwikkelingen op de financiële markten zijn gematigd positief. Er ligt echter nog een aantal risico’s op de loer (harde Brexit, geopolitiek, euro-crisis, protectionisme). PMT concentreert zich op het monitoren van de huidige beleggingen en stuurt bij waar nodig. Daarbij gaat het vooral om het bewaken van de strategische gewichten van de beleggingsportefeuille, de renteafdekking en de valuta-afdekking (Britse pond, Amerikaanse dollar en Japanse yen). Omdat in het begin van het kwartaal de strategische bandbreedte voor aandelen werd overschreden, werden substantieel in waarde gestegen aandelen Emerging markets in de loop van het kwartaal verkocht. De vrijkomende middelen werden herbelegd in de matchingportefeuille.

Eind 2014 is PMT succesvol gestart met beleggingen in Nederlandse hypotheken. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2017 is zo’n € 2,1 miljard in hypotheken belegd. Hypotheken maken onderdeel uit van de matchingportefeuille. Eind vorig jaar heeft PMT besloten om de beleggingen in hypotheken uit te breiden tot ca. € 3 miljard. De beleggingen in Nederland worden in de komende jaren verder uitgebreid door extra investeringen in Nederlands onroerend goed (voornamelijk woningen). In 2013 besloot PMT om een groot aantal woningen in de portefeuille geleidelijk te verduurzamen. Er zijn inmiddels meer dan 1000 woningen succesvol verduurzaamd.

Kerncijfers eerste kwartaal 2017

De resultaten per asset categorie worden weergegeven inclusief de resultaten van valuta-afdekking. Onder meer door afronding zijn cijfers niet optelbaar.