Gepubliceerd op 20 februari 2012

PMT voorgenomen maatregelen

Voorgenomen verlaging pensioenen 7%

Op basis van de evaluatie van het herstelplan heeft het bestuur van PMT vastgesteld dat PMT op 31 december 2011 7% achterloopt op het herstelplan zoals dat in 2009 is ingediend bij toezichthouder, De Nederlandsche Bank. Het bestuur van PMT heeft daarom de pijnlijke beslissing moeten nemen om bij onvoldoende herstel op 31 december 2012 de pensioenen en de pensioenaanspraken per 1 april 2013 te verlagen met 7%. Deze maatregel moet leiden tot een dekkingsgraad van ca 100% eind 2012.

Betekenis voor pensioen en pensioenaanspraken

Het besluit betekent dat alle mensen die van PMT een pensioenuitkering ontvangen mogelijk vanaf 1 april 2013 een pensioen ontvangen dat bruto 7% lager is. De verlaging betreft het aanvullende pensioen van PMT, niet de AOW uitkering die mensen ontvangen.

De pensioenaanspraken van mensen die nog pensioen opbouwen of van mensen die nog oude aanspraken bij PMT hebben staan, worden mogelijk 7% lager.  

 

De pensioenregeling wordt soberder

De pensioenregeling van PMT wordt versoberd. De overgangsregelingen die vervroegd met pensioen gaan mogelijk maken, worden ook met 7% verminderd.  Dat betekent voor actieve deelnemers dat als zij met dezelfde leeftijd met pensioen willen gaan, de uitkering lager is. Wil men dezelfde uitkering behouden, dan betekent dit enkele maanden langer doorwerken. In de tweede helft  van 2012 komt hier meer duidelijkheid over. 

Situatie op 31 december 2012 bepalend

Of PMT de verlaging daadwerkelijk uitvoert, is nog niet zeker. Dat hangt af van de situatie op 31 december 2012. Op basis daarvan wordt besloten of verlaging van de pensioenen en de pensioenaanspraken per 1 april 2013 inderdaad nodig is en zo ja, met hoeveel. Als het herstel achterblijft bij de verwachting dan is de verlaging 7% op 1 april 2013. Is PMT op 31 december 2012 voldoende hersteld? Dan is verlaging van de pensioenopbouw niet nodig. Is er wel herstel, maar niet genoeg, dan ligt de verlaging onder de 7%.

Maatregelen tijdens herstel

PMT verdeelt de gevolgen van de maatregelen in de gehele herstelperiode zo goed mogelijk over alle belanghebbenden. De cao-partijen hebben afgesproken dat werkgevers maximaal 0,65% van het salaris extra gaan meebetalen als de kortingen worden doorgevoerd. Zo draagt iedereen - gepensioneerden, werknemers, oud-werknemers én werkgevers - bij aan het herstel en het behoud van een goed pensioensysteem.

Advies deelnemersraad

De DR is ervan overtuigd dat het bestuur heeft  gehandeld binnen de ruimte van vigerende wet- en regelgeving bij het vaststellen van de voorgenomen aanvullende maatregelen. De deelnemersraad is zich bovendien terdege bewust dat het bestuur geen andere mogelijkheid heeft gehad en dat sociale partners al het mogelijke hebben gedaan om tot dit besluit te komen.