Gepubliceerd op 22 juli 2011

PMT reactie op NRC bericht

In het NRC van 21 juli jl wordt verwezen naar een onderzoek van Tang en van Wijnbergen, waarin wordt gezegd dat onder andere PMT in 2008 een verkeerd beleggingsbeleid voerde. PMT onderschrijft de conclusies van het onderzoek niet; de bevindingen in het onderzoek zijn onjuist en kort door de bocht. Noch Tang en van Wijnbergen, noch het NRC hebben hun bevindingen bij PMT getoetst. PMT betreurt dat ten zeerste

De meest in het oog springende ‘conclusie’ is dat PMT in 2008 in de slechte tijd aandelen en obligaties heeft verkocht om daar bij stijgende koersen te dure aandelen en obligaties voor terug te kopen.

Feitelijk heeft PMT echter eind 2008 – los van de economische crisis- zowel aandelen als staatsobligaties verkocht (beide voor ca € 1 miljard) om voldoende geld in kas te hebben om bestaande contractuele verplichtingen te kunnen betalen.  Deze betalingen vloeiden voort uit zogenoemde valutatermijncontracten. Door middel van een valutatermijncontract is de toekomstige wisselkoers vastgelegd. Dit betekende eind 2008 dat op de einddatum van de contracten een tekort verrekend moest worden, omdat in dit geval de koers van de dollar was gestegen. Er was dus geen sprake van een verkeerde beleggingskeuze. Daarbij speelt ook nog dat eind 2008 alleen zeer liquide aandelen en obligaties tegen aanvaardbare condities verhandelbaar waren, wat gegeven de situatie juist een voor de hand liggende keuze was.

Ten onrechte wordt in het artikel de indruk gewekt dat PMT een extreem laag rendement heeft. Terwijl uit de grafiek bij het artikel blijkt dat het rendement van PMT vergelijkbaar is met dat van een van de andere grote fondsen. Neem je het 10-jaars rendement van PMT, dan loopt dat in gelijke pas met het rendement van de vijf grote fondsen.