Gepubliceerd op 17 december 2012

PMT premie, franchise en indexatie 2013

Het bestuur van PMT heeft de premie, franchise en indexatie 2013 vastgesteld.

  • De premie wordt 32,3% van de pensioengrondslag
  • De franchise is vastgesteld op 15.904 euro
  • het grensbedrag 2013 is 79.176 euro. De premie voor het pensioengevend jaarsalaris boven dit bedrag is 24,3%
  • De ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenen van niet-actieven worden in 2013 niet geïndexeerd, evenmin als de opgebouwde pensioenen van actieve deelnemers.
  • Per 31 december 2012 gaat PMT over op nieuwe sterftegrondslagen, te weten de PMT_2012 prognosetafel, afgeleid van de AG 2012-2062 prognosetafel met ongewijzigde fondsspecifieke reductiefactoren. Daarmee neemt de technische voorziening eind 2012 met ruim 1% toe.

 

De franchise is verhoogd met 1,74%, dit is conform het gemiddelde van de stijging van de AOW en de CAO-lonen. De premie als percentage van de totaal gemiddelde loonsom in de Metaal en Techniek is vastgesteld op 18,1%. Dit is een kostendekkende premie die bijdraagt aan het herstel van het fonds.

In februari 2013 wordt het herstelplan geëvalueerd op basis van de cijfers eind 2012. Op basis van deze evaluatie besluit het bestuur of de per 1 april 2013 reeds aangekondigde korting van (maximaal) 7% daadwerkelijk moet worden geëffectueerd en of er een eventuele aanvullende aankondiging van een korting nodig is per 1 april 2014. De dekkingsgraad ultimo november 2012 ligt op 91,9% (nog vóór overgang op nieuwe sterftegrondslagen).

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht en hier voor de FAQ's