Gepubliceerd op 10 maart 2017

PMT Online Panel over waarin wel en niet beleggen

Voorkeur voor bedrijven met goede en open bedrijfsvoering
PMT werkt continu aan het verder ontwikkelen van het verantwoord beleggen beleid. Diverse informatiebronnen vormen daarvoor de input, waaronder de mening van het PMT Online Panel. Eind december 2016 vroegen we de mening van het PMT Online Panel over de sectoren en soorten bedrijven waarin PMT wel of niet zou moeten beleggen. Ook peilden we hoe de panelleden tegenover verantwoord beleggen staan en vroegen we in hoeverre PMT het beleggingsbeleid zelf mag bepalen.

Verantwoord beleggen, mits niet ten koste van rendement
Zes op de tien panelleden van het PMT Online Panel is voorstander van zoveel mogelijk verantwoord beleggen, voor zover dat niet ten koste gaat van het rendement. Op de vraag in welke mate PMT zich moet laten leiden bij het vormgeven van het beleggingsbeleid door de mening van de achterban, geeft bijna de helft van de panelleden het antwoord dat PMT zelf een afweging kan maken, maar het gekozen beleid wel moet uitleggen aan de achterban.

Waarin wel en niet beleggen?
De panelleden van het PMT Online Panel vinden het vrijwel unaniem belangrijk dat PMT belegt in bedrijven die een goede bedrijfsvoering hanteren. Zij vinden het belangrijk dat bedrijven goede en veilige arbeidsomstandigheden hanteren, open zijn over hun bedrijfsvoering, weg blijven van fraude en belastingontduiking, geen buitensporig bonusbeleid voeren en dat medewerkers binnen die bedrijven altijd een beroep kunnen doen op hun arbeidsrechten. Ook willen de panelleden dat PMT belegt in bedrijven die rekening houden met het milieu en het klimaat.

Verder vinden bijna alle panelleden dat PMT kan beleggen in duurzame bosbouw en in alternatieve energiebronnen als wind-, water- en zonne-energie. Ook van fossiele brandstoffen als aardolie en aardgas vindt bijna 8 van de 10 panelleden dat PMT hierin mag beleggen. Beleggingen in kernwapens en andere controversiële wapens ziet het panel daarentegen graag verder afgebouwd. Over alle andere gepeilde thema’s lopen de meningen van het panel uiteen. Het gaat dan vooral om beleggingen in bedrijven die te maken hebben met de leefstijl en gezondheid van mensen en met dierenwelzijn.