Gepubliceerd op 24 januari 2019

PMT: kans op pensioenverlaging in 2020 neemt toe

"Een verlaging van de pensioenen terwijl we op weg zijn naar een nieuw contract is ongewenst aldus Benne van Popta en Jos Brocken, de werkgevers- en werknemersvoorzitters van PMT. Deelnemers van PMT hebben er alle belang bij dat er overeenstemming komt over een nieuw pensioencontract.

De beleidsdekkingsgraad van PMT daalde in het vierde kwartaal van 2018 licht van 102,5% naar 102,3%. De dekkingsgraad op UFR-basis daalde van 104,6% naar 99,4%. De rente daalde in de afgelopen maanden, waardoor de verplichtingen in waarde stegen. Daarnaast nam het vermogen af, voornamelijk door de wereldwijd gedaalde aandelenkoersen. Het beleggingsrendement over het laatste kwartaal was negatief en kwam uit op -1,8%. Over geheel 2018 komt het totaal rendement positief uit (0,2%).

 “De daling van de dekkingsgraad zet het fonds op een achterstand in het benodigde herstel. De stijgende lijn in het derde kwartaal is in het laatste kwartaal teniet gedaan. Verlagen van pensioenen in 2020 komt steeds dichterbij”, aldus Benne van Popta, voorzitter PMT. Eind 2019 moeten we op een beleidsdekkingsgraad van 104,3% zitten.

Jos Brocken; “Het is onze deelnemers en gepensioneerden, in deze huidige economische situatie niet uit te leggen dat pensioenen verlaagd moeten worden. Een verlaging heeft enorme impact op de pensioenen van PMT-ers. Het gemiddelde pensioen bij PMT is EURO 600 per maand en elke verlaging komt hard aan."

Belangrijkste kerncijfers vierde kwartaal 2018

  • Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2018 102,3%.
  • Actuele dekkingsgraad per 31 december 2018 99,4%
  • Positief resultaat op de matchingportefeuille
  • Negatieve resultaten op alle onderdelen van de returnportefeuille
  • Vermogen afgenomen met ca. € 1,0 miljard tot € 71,3 miljard.
  • Pensioenverplichtingen toegenomen met ca. € 2,6 miljard tot € 71,7 miljard.
  • Beleggingsrendement vierde kwartaal 2018: -1,8%
  • Beleggingsrendement 2018: 0,2%

Toelichting kerncijfers vierde kwartaal 2018

De actuele dekkingsgraad daalde in het vierde en laatste kwartaal van 104,6% tot 99,4%. De beleidsdekkingsgraad daalde van 102,5% tot 102,3%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van een jaar, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken. Het totaal rendement op de beleggingsportefeuille was in het laatste kwartaal negatief (-1,8%). Op de matchingportefeuille werd een positief rendement behaald van 2,4% door waardestijging van vastrentende beleggingen als gevolg van de gedaalde rente. Het rendement op de returnportefeuille kwam uit op -6,0%. Vooral de wereldwijde aandelenbeleggingen daalden in waarde. Onroerend goed en hoogrentende waarden behaalden licht negatieve resultaten.

Het totaal vermogen van het fonds nam in het laatste kwartaal af tot € 71,3 miljard. De waardedaling van de returnportefeuille lag hieraan ten grondslag. De verplichtingen namen door de weer weggezakte rente in waarde toe tot € 71,7 miljard.

Nieuwe aandelenstrategie

PMT heeft, na een uitgebreid voorbereidingstraject van twee jaar, eigen uitgangspunten voor de samenstelling van de aandelenportefeuille in ontwikkelde landen opgesteld. Meningen van deelnemers worden meegewogen en potentiële bedrijven worden getoetst aan financiële en principiële (ESG) criteria. Hierdoor heeft PMT een eigen passende aandelenportefeuille samengesteld die onveranderd voldoet aan PMT’s rendementseisen. Eén van de gevolgen van het toepassen van de eigen uitgangspunten is dat PMT niet meer gaat beleggen in de sectoren tabak, bont, wapen- en porno-industrie.

PMT ondertekent IMVB-convenant

Nederlandse pensioenfondsen gaan de samenwerking aan met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbeweging en overheid om duurzaam te beleggen. Samen hebben zij op 20 december jl. het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen ondertekend, kortweg het IMVB-convenant Pensioenfondsen. PMT is één van de ruim 70 pensioenfondsen die het convenant hebben ondertekend. Het ondertekenen van dit IMVB-convenant ziet PMT als een logische stap naar verdergaande samenwerking met maatschappelijke organisaties, vakbeweging en overheid. De afspraken die in het IMVB-convenant zijn gemaakt, sluiten goed aan op het verantwoord beleggen beleid van PMT.

Vastgoed in Europa

PMT heeft zich verbonden voor EURO 150 miljoen aan het nieuwe open end Pan Europees woningfonds van manager Aberdeen Standard Investments. 

De investering in dit fonds van Aberdeen Standard Investments is de eerste stap van PMT naar meer investeringen in sectorspecifieke fondsen. PMT bouwt sinds 2014 een Europese vastgoed portfolio op van uiteindelijk EURO circa 2.5 miljard.  PMT wil met zijn internationaal vastgoed vooral stabiel inkomen genereren. De focus op huuropbrengsten uit woningen, redelijke beheervergoedingen, lagere transactiekosten en lage leverage passen bij de investeringsovertuiging van PMT. De duurzaamheidsdoelstellingen van het fonds maken bovendien dat het fonds ook op dat gebied toekomstbestendig is.

Kerncijfers vierde kwartaal 2018

  2018
Cumulatief
2018
4e kwartaal
2018
3e kwartaal
2017
 
Beleidsdekkingsgraad 102,3 102,3 102,5 100,6
Actuele dekkingsgraad 99,4 99,4 104,6 102,1
Vermogen (in mrd. euro) 71,3 71,3 72,3 70,2
ensioenverlichtingen (in mrd. euro) 71,7 71,7 69,1 68,7
Rente afdekking marktwaarde (in %) 40 40 40 39
Rente afdekking UFR (in %) 50 50 49 49
         
Rendement (in %)        
Matchingortefeuille 3,0 2,4 -1,2 -2,8
Returnortefeuille -2,7 -6,0 3,2 10,2
- Onroerend Goed 2,4 -0,8 0,6 5,3
- Hoogrentende waarden -4,6 -1,8 0,8 3,8
- Aandelen (inclusief rivate Equity) -3,8 -8,8 4,7 13,5
Totaal 0,2 -1,8 0,9 4,1
         
Samenstelling vermogen (in %)        
Matchingortefeuille 51 51 49 46
Returnortefeuille 49 49 51 54
- Onroerend Goed 10 10 10 9
- Hoogrentende waarden 10 10 10 10
- Aandelen (inclusief rivate Equity) 29 29 31 35

 

De resultaten per asset categorie worden weergegeven inclusief de resultaten van valuta-afdekking. Onder meer door afronding zijn cijfers niet (altijd) optelbaar.