Gepubliceerd op 19 april 2018

PMT: gevaar voor verlaging pensioen nog niet geweken

Ondanks het feit, dat vanuit financieel oogpunt bezien, 2017 een goed jaar was voor PMT is de kans op mogelijke onvoorwaardelijke korting van de pensioenen eind 2019 nog aanwezig. “In 2017 heeft de dekkingsgraad een mooie ontwikkeling laten zien tot boven de 100%. Nu zien we een stabilisatie van de dekkingsgraad”, zegt Jos Brocken,  (werknemers)voorzitter van PMT. “Dat kunnen we nu eigenlijk niet gebruiken want de reserves van het fonds zijn nog niet op het niveau dat minimaal vereist is. Een korting is pas uit beeld als de beleidsdekkingsgraad eind 2019 hoger is dan 104,3%.

De beleidsdekkingsgraad van PMT is in het afgelopen kwartaal gestegen van 100,6% naar 101,5%. De actuele dekkingsgraad op UFR-basis daalde echter van 102,2% naar 101,5%. De rente bleef per saldo vrijwel onveranderd, waardoor een belangrijke kracht achter een dekkingsgraadstijging achterwege bleef. Daarnaast nam in februari de onzekerheid op de financiële markten toe met dalende aandelenkoersen als gevolg. Het totaal beleggingsrendement over het eerste kwartaal was daardoor negatief en kwam uit op -0,6%.

De voorzitters van PMT, Jos Brocken en Benne van Popta: “Er zijn heel veel combinaties van veranderingen in rente en aandelenrendementen mogelijk, die leiden tot een stijging van de dekkingsgraad. Maar óók veel combinaties, met een tegengesteld effect. Korten of niet, dat is eerlijk gezegd nog steeds de vraag, met nog steeds een onzeker antwoord”.

Belangrijkste kerncijfers eerste kwartaal 2018

  •          Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2018 101,5%.
  •          Actuele dekkingsgraad per 31 maart 2018 101,5%
  •          Beleggingsrendement eerste kwartaal 2018: -0,6%
  •          Negatieve resultaten op aandelen, hoogrentende waarden en onroerend goed
  •          Licht positief resultaat op de matchingportefeuille
  •          Vermogen toegenomen met bijna € 0,2 miljard tot € 70,4 miljard.
  •          Pensioenverplichtingen met ca. € 0,6 miljard gestegen tot € 69,3 miljard.

Toelichting kerncijfers eerste kwartaal 2018

In het eerste kwartaal van 2018 werd de vrees voor een snellere afbouw van de aankoopprogramma’s van obligaties door centrale banken (QE) groter. Daarnaast kondigde president Trump protectionistische maatregelen aan, in eerste instantie ook voor de EU, later met name voor goedkope Chinese producten. Financiële markten reageerden daarbij nerveus, maar na een koersval begin februari en een richtingloze periode daarna veerden aandelenkoersen in de tweede helft van maart weer enigszins op. Onderliggend blijft de economie zich wereldwijd sterk ontwikkelen. Op het geopolitieke vlak blijven diverse spanningen de aandacht trekken. De situatie rond Noord-Korea is inmiddels wat minder gespannen, maar in het Midden-Oosten loopt de spanning per dag op. De slepende conflicten hadden nauwelijks impact op beleggingsmarkten.   

De beleidsdekkingsgraad steeg van 100,6% tot 101,5%. De actuele dekkingsgraad daalde echter een fractie in het kwartaal van 102,1% tot 101,5%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van een jaar. Door die voortschrijdende periode werkt de stijging van de actuele dekkingsgraad in de eerste kwartalen van 2017 nog sterk door. Het totaal rendement op de totale beleggingsportefeuille was in het kwartaal negatief (-0,6%). Op de matchingportefeuille werd een licht positief rendement behaald van 0,6%. Het rendement op de returnportefeuille kwam uit op -1,9%. Niet alleen aandelen hadden te maken met waardedaling, ook onroerend goed en hoogrentende waarden moesten terrein prijsgeven.  

Het totaal vermogen van het fonds bleef in het eerste kwartaal toe vrijwel onveranderd op ruim € 70 miljard. De waardedaling van de returnportefeuille werd gecompenseerd door de lichte waardestijging van de matchingportefeuille en binnenkomende premiegelden. De verplichtingen namen licht in waarde toe tot ruim € 69 miljard.

Ontwikkelingen beleggingsbeleid

De huidige ontwikkelingen op de financiële markten zijn overwegend positief. Er ligt echter nog een aantal risico’s op de loer (protectionisme, geopolitieke spanningen, stroperige Brexit, klimaatrisico’s). PMT concentreert zich op het monitoren van de huidige beleggingen en stuurt bij waar nodig. Daarbij gaat het vooral om het bewaken van de strategische gewichten van de beleggingsportefeuille, de renteafdekking en de valuta-afdekking (Britse pond, Amerikaanse dollar en Japanse yen).

In het eerste kwartaal van 2018 werd de aandelenportefeuille afgebouwd. Door de in 2017 opgelopen waarderingen, werden de grenzen van de strategische bandbreedtes voor aandelen bereikt. Zowel  Noord-Amerikaanse aandelen als aandelen in Opkomende landen werden verkocht. Het vrijkomende vermogen wordt binnen de matchingportefeuille in kortlopende vastrentende beleggingen aangehouden.     

Eind 2014 is PMT succesvol gestart met beleggingen in Nederlandse hypotheken. Eind 2016 heeft PMT besloten om de beleggingen in hypotheken uit te breiden tot ca. € 3 miljard. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2018 is zo’n € 2,9 miljard in hypotheken belegd. Hypotheken maken onderdeel uit van de matchingportefeuille. De beleggingen in Nederland worden in de komende jaren verder uitgebreid door extra investeringen in Nederlands onroerend goed (voornamelijk woningen). In de afgelopen jaren heeft PMT een groot aantal woningen in de portefeuille verduurzaamd. Er zijn inmiddels meer dan 1000 woningen succesvol verduurzaamd.  

Klimaat

“Een ordentelijke en sociaal aanvaardbare transitie naar een economie die in overeenstemming is met de klimaatdoelstellingen van Parijs is de beste manier om verliezen te minimaliseren en toekomstige rendementen veilig te stellen, in het belang van onze deelnemers”, aldus Jos Brocken, die begin 2018 Jan Berghuis als werknemersvoorzitter opvolgde. PMT draagt daarom actief bij aan het inzichtelijk maken en vervolgens beperken van de gevolgen van deze risico’s. De internationale ‘Task Force on Climate Disclosure (TCFD)’ heeft een raamwerk ontwikkeld om te rapporteren over kansen en risico’s voor activiteiten die ontstaan door klimaatverandering. PMT steunt dit raamwerk, dat ook door DNB wordt onderschreven. Brocken: “PMT zal daarom in het jaarverslag 2017, dat in de maand mei uitkomt, rapporteren over kansen en risico’s met betrekking tot klimaat.“  

Kerncijfers eerste kwartaal 2018

 

 

2018

1e kwartaal

 

2017

4e kwartaal

2017

 

2016

Beleidsdekkingsgraad

101,5

100,6

100,6

92,8

Actuele dekkingsgraad

101,5

102,1

102,1

97,2

Vermogen (in mrd. euro)

70,4

70,2

70,2

67,0

Pensioenverplichtingen (in mrd. euro)

69,3

68,7

68,7

68,9

Rente afdekking marktwaarde (in %)

40

39

39

41

Rente afdekking UFR (in %)

50

49

49

53

 

 

 

 

 

Rendement (in %)

 

 

 

 

Matchingportefeuille

0,6

1,7

-2,8

11,5

Returnportefeuille

-1,9

3,4

10,2

10,8

-       Onroerend Goed

-2,1

3,7

5,3

6,0

-       Hoogrentende waarden

-1,3

0,0

3,8

12,0

-       Aandelen (inclusief Private Equity)

-2,1

4,2

13,5

11,7

Totaal

-0,6

2,6

4,1

11,0

 

 

 

 

 

Samenstelling vermogen (in %)

 

 

 

 

Matchingportefeuille

51

46

46

46

Returnportefeuille

49

54

54

54

-          Onroerend Goed

9

9

9

9

-          Hoogrentende waarden

10

10

10

11

-          Aandelen (inclusief Private Equity)

30

35

35

34