Gepubliceerd op 6 juli 2017

PMT actief om 'vergeten pensioenen' uit te keren

PMT actief om ‘vergeten pensioenen’ uit te keren

‘Iedere deelnemer bij PMT die recht heeft op een niet-opgevraagd pensioen proberen we te vinden’

De Consumentenbond Geldgids heeft begin juli een onderzoek gepubliceerd naar de ‘vergeten tegoeden’ bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Gesteld wordt dat dat geld doorgaans niet vanzelf naar de eigenaren toekomt. PMT voert juist een actief beleid om deze ‘vergeten’ pensioen wel bij de deelnemer of de erfgenamen terecht te laten komen. Daarvoor worden verschillende middelen ingezet om deelnemers terug te vinden, waaronder ook Facebook en online onderzoek.

PMT onderneemt verschillende acties om mensen hun pensioen toe te kennen. In tegenstelling tot banken en verzekeraars kan PMT gebruik maken van de Gemeentelijke Basis Administratie om mensen te traceren. Ook matched PMT de gegevens van niet reagerende deelnemers met die van de Sociale Verzekeringsbank. Sowieso ontvangen mensen brieven om hen te wijzen op een niet-opgevraagd pensioen waar ze wel recht op hebben. 

‘Wij zoeken u’

Als uit het versturen van brieven en matching met GBA en SVB  geen resultaat volgt, gaat PMT over tot onder acties als ‘Wij zoeken u’. We benaderen dan bijvoorbeeld de huidige bewoners op het voormalige adres van de deelnemer of zij weten waar de deelnemer verblijft. Als dat allemaal geen resultaat oplevert wordt bij deelnemers met een pensioenaanspraak groter dan 600 euro een ‘out of the box’ aanpak gestart. Dan wordt verder gespeurd via Facebook, archiefonderzoek en online onderzoek.

In 2012 is een groot opschoonproject gestart waaruit bleek dat mensen soms dubbel in de pensioenadministratie stonden. 

In de tijd voor de invoering van het sofinummer werden mensen vaak met niet-correcte naam opgenomen in de administratie. Verkeerde voorletters, verkeerd gespelde naam, en soms zelfs de bijnaam waarmee ze bekend waren bij een bedrijf. Dat viel in die tijd niet te controleren. Doordat mensen dubbel in de administratie stonden werd soms niet het hele pensioen toegekend, maar bleef een deel als niet-opgevraagd pensioen staan. Door de verschillende aanpakken en matching met de SVB-gegevens is de administratie in 2012 volledig ontdubbeld.

 

Terugwerkende kracht

Mensen kunnen zolang zij leven zich nog voor hun pensioen melden. Wanneer blijkt dat een pensioen niet is aangevraagd en de uitkeringsgerechtigde overlijdt, dan wordt het ouderdomspensioen met een terugwerkende kracht  voor een termijn van vijf jaar alsnog uitgekeerd aan de nabestaande partner. Daarnaast krijgt de partner de gemiste partnerpensioenuitkeringen en een wees het gemiste wezenpensioen.

Als iemand vermoedt dat er nog een niet-uitgekeerd pensioen bestaat, is het het beste om contact op te nemen met PMT. Men kan natuurlijk ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl