Gepubliceerd op 25 september 2017

PMT actief om ?vergeten pensioenen? uit te keren

‘Iedere deelnemer bij PMT die recht heeft op een niet-opgevraagd pensioen proberen we te vinden’

 

PMT voert een actief beleid om ‘vergeten’ pensioen bij de deelnemer of de erfgenamen terecht te laten komen. Er worden verschillende middelen ingezet om deelnemers terug te vinden, waaronder ook Facebook en online onderzoek. 

 

‘Wij zoeken u’

PMT maakt bij de opsporing gebruik van de gegevens van de Gemeentelijke Basis Administratie en matched de gegevens van niet reagerende deelnemers met die van de Sociale Verzekeringsbank. 

Als uit het versturen van brieven en matching met GBA en SVB  geen resultaat volgt, gaat PMT over tot acties als ‘Wij zoeken u’. We benaderen dan bijvoorbeeld de huidige bewoners op het voormalige adres van de deelnemer of zij weten waar de deelnemer verblijft. Als dat allemaal geen resultaat oplevert wordt bij deelnemers met een pensioenaanspraak groter dan 600 euro een ‘out of the box’ aanpak gestart. Dan wordt verder gespeurd via Facebook, archiefonderzoek en online onderzoek.

 

Terugwerkende kracht

Mensen kunnen zolang zij leven zich nog voor hun pensioen melden. Wanneer blijkt dat een pensioen niet is aangevraagd en de uitkeringsgerechtigde overlijdt, dan wordt het ouderdomspensioen met een terugwerkende kracht  voor een termijn van vijf jaar alsnog uitgekeerd aan de nabestaande partner. Daarnaast krijgt de partner de gemiste partnerpensioenuitkeringen en een wees het gemiste wezenpensioen.

Als iemand vermoedt dat er nog een niet-uitgekeerd pensioen bestaat, kan met contact opnemen met PMT. Men kan natuurlijk ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl