Gepubliceerd op 29 mei 2018

Jaarverslag 2017: Doelbewust verantwoord verder

Bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), dat meer dan 1,3  miljoen deelnemers heeft,  is in 2017 de financiële positie verbeterd. Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT “ We hebben met een overrendement van 8,4%  de doelstelling van 1,5% overrendement ruimschoots behaald. De dekkingsgraad is gestegen met bijna 5 punten naar ruim 102%, er hoefde (gelukkig) géén korting aangekondigd te worden, maar de kans op een onvoorwaardelijke korting in 2019 blijft aanwezig”.

Met doelbewust beleggingsbeleid werken we hard aan het vermogen voor het nominale en waardevaste pensioen. Gegeven die financiële doelstelling, beleggen we zo verantwoord mogelijk. Ook beleggen in Nederland past hier prima bij. De deelnemers van PMT hebben tenslotte baat bij investeren in de Nederlandse economie, met bijbehorende werkgelegenheid, met name in de sector Metaal en Techniek. Bij verantwoord beleggen hoort ook meegaan met de tijd en ontwikkelingen. “Het is belangrijk dat je blijft kijken welke aandelen het best passen bij het fonds en de achterban. Deelnemers vinden het ook steeds belangrijker te weten of je als fonds verantwoord belegt, naast dat je genoeg rendement behaalt natuurlijk. Wij zijn nu twee jaar bezig om binnen het beleggingsbeleid een nieuwe aandelenstrategie te ontwikkelen. Na de zomer komen we daar mee naar buiten, aldus Benne van Popta, werkgeversvoorzitter van PMT.

In 2018 gaat PMT door met de verbetering van de dienstverlening aan de achterban. De opzet van een helpdesk voor specifieke doelgroepen, zoals voor nabestaanden, wordt enorm gewaardeerd. Ook blijven we ons sterk maken voor een collectieve basisvoorziening waarin risico’s, kosten én baten worden gedeeld. Daarnaast blijft PMT aandacht vragen voor zware beroepen en (de betaalbaarheid van) eerder stoppen met werken. PMT ziet sinds de verhoging van de AOW leeftijd het aantal arbeidsongeschikten op oudere leeftijd toenemen en maakt zich daarover zorgen.

“Op alle fronten gaan we dus doelbewust én verantwoord verder”, aldus de PMT voorzitters Jos Brocken en Benne van Popta. 

Financiële positie
In 2017 is de financiële positie van PMT verbeterd. Het pensioenvermogen van PMT was eind 2017 70 miljard euro. Dat kwam enerzijds door een lichte stijging van de rente en anderzijds door de positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten.

Rendement voor een waardevast pensioen
Het doel, een overrendement van gemiddeld 1,5% per jaar, is ruimschoots gehaald: PMT kwam uit op 8,4% overrendement. Dit heeft de  financiële situatie van PMT verbeterd, maar nog onvoldoende om de pensioenen te kunnen en wettelijk te mogen indexeren.

De dekkingsgraad steeg van 97,2 naar ruim 102%
De dekkingsgraad ging in 2017 van 97,2% naar 102% en de beleidsdekkingsgraad steeg van 92,8 % naar 100,6 %. Hierdoor is een voorwaardelijke korting (gelukkig) niet in beeld gekomen. Toch blijft de kans op een onvoorwaardelijke korting eind 2019 aanwezig. De situatie is weliswaar verbeterd, maar nog altijd zorgelijk. De lichte verbetering zorgde er wel voor dat dit jaar gestart kon worden met waardeoverdrachten.

Herstelplan
Op basis van het Financieel Toetsingskader (FTK) heeft PMT vóór 1 april 2017 een herstelplan ingediend bij DNB, omdat de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2016 lager was, dan de vereiste dekkingsgraad. In het herstelplan staat aangegeven hoe PMT binnen de daarvoor gestelde termijn (10 jaar) uit het reservetekort kan komen, uitgaand van de dekkingsgraad per 1 januari 2017.Dit betekende dat PMT in 2017 geen pensioenverlaging hoefde aan te kondigen. In 2018 heeft PMT opnieuw een herstelplan ingediend, gebaseerd op de dekkingsgraad per 31 december 2017 en uitgaande van een hersteltermijn van tien jaar. Op basis van dit herstelplan hoeft PMT ook in 2018 geen korting aan te kondigen.

Haalbaarheidstoets
Uit de haalbaarheidstoets voor 2017 blijkt dat het verwachte pensioenresultaat in het gemiddelde scenario uitkomt op 88,9%. Dit wil zeggen, dat over zestig jaar 88,9% (inclusief indexatie) van de pensioenverplichtingen, zoals overeengekomen met sociale partners, kan worden uitgekeerd.

Verantwoord beleggen
PMT wil als pensioenfonds méér zijn dan de aanbieder van een financieel product voor de sector Metaal en Techniek. PMT gelooft dat financieel en maatschappelijk rendement samengaan: wij staan voor een duurzaam pensioen in een gezonde wereld. De financiële ambitie staat binnen het beleggingsbeleid voorop. Met dat uitgangspunt als basis, belegt PMT zo verantwoord mogelijk. PMT meent dat goede en stabiele rendementen verbonden zijn aan keuzes, in een verantwoord beleggingsbeleid, dat aansluit bij de kenmerken van de sector Metaal en Techniek. Want uiteindelijk gaat het om: een betaalbaar, duurzaam en zoveel mogelijk waardevast pensioen voor de mensen in de sector Metaal en Techniek.
http://pmt-vb-jaarverslag.nl/2017

Beleggen in Nederland
PMT draagt beleggen in Nederland een warm hart toe. Zowel tijdens het opbouwen van hun pensioen, als tijdens hun pensionering, zijn de deelnemers van PMT doorgaans verbonden met Nederland. Een gezonde Nederlandse economie en een bloeiend bedrijfsleven, met een bijbehorende werkgelegenheid, komt hen ten goede. PMT wil bijdragen aan het bevorderen van economische groei en werkgelegenheid in Nederland. PMT belegt in vastgoed, hypotheken en bedrijfsleningen.

Kostenniveau pensioenuitvoering sterk gedaald
In 2016 heeft PMT een financiële bijdrage geleverd aan investeringen in de vernieuwing van organisatie en pensioenuitvoering bij MN. Doel hiervan was onder ander het realiseren van lagere pensioenuitvoeringskosten per deelnemer. De kosten per deelnemer zijn dan ook sterk gedaald van € 111,99 per deelnemer in 2016 naar € 80,30 in 2017. Ter vergelijking: dit is óók lager dan de € 98,36 per deelnemer in 2015.

Totale beheerkosten
In 2017 is het gemiddeld belegd vermogen van PMT gestegen van € 66 miljard naar € 69 miljard. De totale beheerkosten in absolute bedragen stegen van € 258 miljoen in 2016 naar € 273 miljoen in 2017. Ten opzichte van het gemiddeld belegd vermogen bleven de totale beheerkosten van de portefeuille met 0,395% in 2017 nagenoeg gelijk ten opzichte van 2016 (0,392%). De beleggingscategorieën private equity en direct vastgoed & infrastructuur waren met een aandeel van respectievelijk 46% en 15% in 2017 de belangrijkste bron van de kosten. De totale transactiekosten (operationele transactiekosten en strategische herallocaties samen) komen met 0,064% in 2017 lager uit dan in 2016 (0,079%).

Passende dienstverlening, laagdrempelig en betrokken
PMT vindt passende dienstverlening belangrijk en blijft zich inzetten voor verbetering van de dienstverlening. Om meer aan te sluiten bij de behoeften  en wensen en van deelnemers en werkgevers heeft een belangrijk deel van 2017 in het teken gestaan van de ontwikkeling van een nieuw deelnemers- en werkgeversportaal. Daarnaast is gestart met een proactieve benadering van deelnemers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en is succesvol een nabestaandendesk opgezet. PMT vindt het belangrijk om een open en transparant pensioenfonds te zijn. Toegankelijke, duidelijke en adequate communicatie staat daarbij voorop. Ook in het communicatiebeleid staan deelnemers en werkgevers centraal, evenals het bouwen aan vertrouwen en het bieden van een moderne, digitale informatievoorziening. Mede daarom heeft PMT ook een toegankelijke versie van het jaarverslag uitgebracht waarin duidelijk en overzichtelijk de informatie is samengevat. 

Deelnemers denken mee
PMT beschikt sinds enkele jaren over een online panel, dat bestaat uit werkende deelnemers en pensioengerechtigden. Inmiddels zijn er 1325 panelleden (660 actieve deelnemers en 665 pensioengerechtigden). De uitkomsten van de onderzoeken in het online panel en de verdiepende gesprekken leverden in alle gevallen waardevolle input op voor het beleid van PMT en leidden tot concrete verbeteracties. PMT zal in 2018 opnieuw regelmatig het PMT online panel raadplegen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website.

Meer aandacht voor werkgevers
In 2017 is een aparte digitale nieuwsbrief voor werkgevers ontwikkeld. Deze nieuwsbrief gaat in op onderwerpen en ontwikkelingen, waarmee werkgevers te maken (kunnen) krijgen als het gaat om de pensioenregeling van PMT. Elke ‘nieuwe’ werkgever die onder PMT valt, maakt via een persoonlijk bezoek van een pensioenconsulent kennis met het pensioenfonds en de pensioenregeling. In 2017 is gestart met het verstevigen van de contacten met kleinere werkgevers, die onder de regeling vallen. In 2018 blijven de werkgeversconsulenten onverminderd beschikbaar voor werkgevers.

Generatiepact
Naast het deeltijdpensioen dat PMT al bood, hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Metaal en Techniek per 1 januari 2018 een generatiepact gesloten, dat oudere werknemers de gelegenheid biedt om minder te gaan werken en zo gezond hun pensioen te halen. Het generatiepact biedt jongeren ook de kans om aan de slag te gaan in een vaste baan. Er is sprake van een zogenaamde dubbele vrijwilligheid. Een oudere werknemer kan ervoor kiezen om korter te gaan werken, met behoud van een bepaald percentage van het loon én met behoud van de volledige pensioenopbouw. De werkgever mag zelf bepalen of hij hiermee akkoord gaat. Andersom kan ook. Door het gedeeltelijk terugtreden van oudere werknemers ontstaan vacatures, die door jongere werknemers kunnen worden opgevuld. PMT zorgt voor de registratie van de werkgevers en deelnemers aan het generatiepact en de juiste afhandeling van het pensioenonderdeel. Werkgevers kunnen dit in 2018 ook terugzien in het werkgeversportaal.

Alle jaarverslagen kunt u teruglezen via onze website:
Algemeen jaarverslag: http://pmt-jaarverslag.nl/2017
Verantwoord beleggen jaarverslag: http://pmt-vb-jaarverslag.nl/2017