Gepubliceerd op 13 december 2017

Impactbeleggen: hype of nieuwe norm?

De meningen van beleggers over bepaalde soorten beleggingen lopen regelmatig uiteen. Maar gaat het om impactbeleggingen, dan zijn ze het roerend met elkaar eens. Is het de nieuwste hype in beleggingsland? Of gaat het om een echte verandering en wordt impactbeleggen straks het nieuwe normaal? Impactbeleggingen zijn nu vaak nog een aparte beleggingscategorie, gericht op beleggingen met een positieve invloed op thema’s als klimaat of armoede.
Karin Merkus, bestuurslid van PMT en vicevoorzitter van de beleggingscommissie van PMT
Hartwig Liersch, CIO Beleggingen PMT
Michel Wetser, MN Fiduciair Advies


V.l.n.r. Hartwig Liersch, Karin Merkus en Michel Wetser

De eisen aan impact

Wij vinden dat impactbeleggen uiteindelijk onder-deel moet zijn van de totale beleggingsporte-feuille waarbij het vanzelfsprekend is dat er rekening wordt gehouden met het effect op mens, milieu en governance. PMT heeft impactinves-teringen gedefinieerd als beleggingen die posi-tief bijdragen aan het oplossen en liever nog voorkomen van maatschappelijke problemen. Op basis van die omschrijving selecteren we mogelijke impactbeleggingen. Een belegging in een energiezuinige kolencentrale noemen we geen impact investering: dat draagt niet bij aan het oplossen van het klimaatprobleem – het maakt het probleem alleen maar kleiner.

PMT stelt daarnaast als eis dat de nagestreefde impact moet samenvallen met een minstens marktconform financieel rendement. Een groot deel van het aanbod aan impactbeleggingen heeft zijn oorsprong in de filantropie.

Perfect voor multimiljonairs die makkelijk kunnen leven met een laag of geen rendement, maar niet voor PMT.

Ten slotte is de meetbaarheid van belang.

De intentie van de meeste impactbeleggingen is ongetwijfeld positief. Maar door het meet-baar te maken, worden de positieve effecten zichtbaar en daardoor makkelijk uitlegbaar. De reductie van de CO2 -uitstoot van een nieuw windmolenpark ten opzichte van een kolen-centrale die dezelfde hoeveelheid energie genereert, maakt de positieve impact van een belegging voor iedereen duidelijk.

Impactthema’s van PMT

De mogelijkheden om ergens impact op te hebben, zijn groot. Een valkuil is beleggen in een verzameling uiteenlopende impact-beleggingen die niet goed aansluit bij de achterban van PMT. Daarom hebben we speci-fieke thema’s gekozen waarop PMT impact wil realiseren. De thema’s energietransitie, circulaire economie, toegang tot financiering en betaalbare huisvesting hebben een link met de bedrijven in de achterban en/of zijn van belang voor het welzijn van de deelnemers.
Positieve impact wordt geen extra sausje, maar ‘business as usual’


Beleggen en vermogensbeheer

Hernieuwbare energie

Het thema energietransitie is een actueel thema. Het regeerakkoord van Rutte III legt de lat om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen een stuk hoger dan het vorige kabinet. Er komen meer kavels op zee voor windenergie en extra zonne-energie plus een reeks maat-regelen op het gebied van procesefficiency, recycling, warmtenetten en zuiniger verlichting. PMT levert daaraan een bijdrage door te inves-teren in verschillende wind- en zonne-energie-parken in Europa. De CO2 -reductie van deze belegging komt overeen met een verwachte vermindering van de uitstoot van 20.000 per-sonenauto’s op jaarbasis.

Impact meten

PMT heeft voorwaarden en richtlijnen vastgesteld voor het beoordelen van impactinvesteringen. Eén van de voorwaarden is dat de gerealiseerde impact meetbaar is en ook daadwerkelijk wordt gemeten en gerapporteerd. PMT heeft hiervoor samen met MN een zogenaamde ‘impactket-ting’ ontwikkeld die bestaat uit vijf stappen:
  1. Input
  2. Activiteit
  3. Output
  4. Outcome
  5. Impact

De input is de basis die nodig is om een interventie te realiseren, bijvoorbeeld een investering in een hernieuwbaar energiefonds. De activiteit refereert aan de intrinsieke functie van de interventie en daarmee ook vaak naar het doel van het ver-schafte kapitaal. Bijvoorbeeld de opwekking van schone energie door duurzame technologieën. De output refereert aan de direct meetbare output van een interventie. Bijvoorbeeld het aantal kWh aan elektriciteit dat is geproduceerd door de duurzame technologieën. De outcome is de verandering in milieu- of sociale systemen als gevolg van de interventie. Bijvoorbeeld dat de productie van de schone energie heeft geleid tot een besparing van CO2-uitstoot in de atmosfeer. De laatste stap is de impact: het effect van de gerealiseerde veranderingen in milieu- of sociale systemen. De vermeden CO2-uitstoot zal uit-eindelijk een effect hebben op (een vertraging van) de opwarming van de aarde. Dat is de impact. Voor impactinvesteringen is de geme-ten impact integraal onderdeel van de beleg-gingsrapportage over de investering.

Een voorbeeld

Het fonds met wind- en zonne-energieparken in Europa waarin PMT belegt, heeft tot en met het tweede kwartaal van 2017 circa € 160 miljoen geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Circa 21% betreft zonne-energie projecten en circa 79% betreft windenergie op land. De impact van het fonds wordt gemeten aan de hand van de ge-produceerde schone energie en de bespaarde CO2-uitstoot die daaruit volgt. Tot en met het tweede kwartaal betrof dit circa 565.000 MWh aan schone energie en een besparing van circa 1200 ton CO2 per miljoen euro.

€ 250 miljoen tot nu toe

Sinds de vaststelling van het kader voor positieve impactinvesteringen heeft PMT € 250 miljoen gecommitteerd aan impactinvesteringen:
€  50 miljoen in het thema energietransitie en
€  200 miljoen in het thema toegang tot finan-ciering. Daarnaast investeert PMT al een aantal jaren voor de Nederlandse onroerendgoed-portefeuille in huurwoningen voor inkomens-groepen die tussen de sociale huurwoningen en de duurdere vrije sector vallen. Dit pro-gramma (betaalbarehuur.nl) past in het thema betaalbare huisvesting. 

Impact-belegging moet samen-vallen met marktconform financieel rendement

Nieuwe norm

Uiteindelijk hopen we dat specifieke impact-portefeuilles zullen verdwijnen. Niet omdat beleggers afstand zullen doen van impact-beleggingen, maar omdat alle portefeuilles uiteindelijk bestaan uit beleggingen met de hoogste rendementsverwachtingen én een uit-legbaar en verantwoord beleid omtrent milieu, mensenrechten en governance. Positieve impact is dan geen extra sausje meer dat apart ge-meten moet worden, maar zowel qua investering als reporting ‘business as usual’.