Gepubliceerd op 21 april 2020

Coulance in crisistijd

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft veel impact op de maatschappij en op de economie. De economie is door de huidige (intelligente) lock-down in veel sectoren vrijwel tot stilstand gekomen en heeft ook geleid tot een grote schok op de financiële markten. De actuele dekkingsgraad van PMT is gedaald van 98,8% naar 85,9%. Het beleggingsrendement was in het eerste kwartaal van 2020 -5,3%.

Belangrijkste kerncijfers eerste kwartaal 2020

  • Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2020 95,4%.
  • Actuele dekkingsgraad per 31 maart 2020 85,9%
  • Positief resultaat op de matchingportefeuille
  • Negatieve resultaten op alle onderdelen van de returnportefeuille, met name aandelen
  • Vermogen afgenomen met ca. € 4,4 miljard tot € 80,3 miljard
  • Pensioenverplichtingen toegenomen met ca. € 7,8 miljard tot € 93,5 miljard
  • Beleggingsrendement eerste kwartaal 2020: -5,3%
  • Beleggingsrendement 2020: -5,3%
Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT; “We vinden het belangrijk dat onze deelnemers en werkgevers weten wat wij in deze crisistijd voor hen doen en zo mogelijk ons beleid tijdelijk voor hen aanpassen. Iedereen kan er van op aan dat we sinds de coronacrisis nog nauwlettender dan anders de marktontwikkelingen volgen. We monitoren continu en rapporteren dagelijks over mogelijke knelpunten in de toepassing van ons beleggingsbeleid. We houden uiteraard, als lange termijnbelegger, onverminderd vast aan de beginselen uit het strategisch beleggingsbeleid, de vastgestelde bandbreedtes, procedures en mandaten.

We hebben voor een aantal praktische zaken tijdelijk coulance ingevoerd en een aantal zorgen weggenomen. Zo hoeven onze deelnemers die in het buitenland wonen momenteel geen ‘bewijs van in leven’ in te sturen. We nemen graag de ongerustheid weg die mogelijk is ontstaan na berichten over het geen recht hebben op partner- of wezenpensioen bij overlijden aan de gevolgen van het coronavirus ten tijde van het verblijf in een gebied die als ‘rood’ of ‘oranje’ is aangemerkt. Dit is bij ons niet het geval. PMT keert deze pensioenen gewoon uit. Het coronavirus heeft dus géén impact op het nabestaandenpensioen. Ook bij arbeidsongeschiktheid blijft PMT de huidige voorwaarden hanteren. De uitbetaling van de pensioenen gaat ook gewoon door”.

“Voor werkgevers is voor de betaling van de pensioenpremie ook tijdelijk, een coulancebeleid ingesteld. Werkgevers hadden dit kwartaal langer de tijd om de nota te voldoen, zonder boetes of rentes en konden uitstel van betaling aanvragen. Uit de cijfers van het eerste kwartaal blijkt dat 90% van onze werkgevers de premie op tijd heeft betaald. Dat wijkt iets af ten opzichte van vorig jaar (96%). Onze inschatting is dat het aantal aanvragen voor uitstel van betaling dit kwartaal relatief laag zal zijn omdat we de betaaltermijn met enkele weken hebben opgerekt om bedrijven iets meer lucht te geven. Met de komst van de NOW-regeling kunnen de betaaltermijnen in het 2e kwartaal ongewijzigd blijven, maar is PMT terughoudend met het opleggen van boetes bij te late betaling”, aldus Benne van Popta, werkgeversvoorzitter PMT.

Toelichting kerncijfers eerste kwartaal 2020
De actuele dekkingsgraad van PMT op UFR-basis daalde in het eerste kwartaal van 98,8% tot 85,9%. De beleidsdekkingsgraad daalde ook licht van 97,6% naar 95,4%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van 12 maanden, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken. De marktrente daalde in de eerste maanden van het jaar, waardoor de verplichtingen in waarde stegen. Ook het belegd vermogen nam af door de negatieve rendementen binnen de risicodragende returnportefeuille. Aandelen behaalden in het eerste kwartaal een negatief rendement van -18,1%. Ook onroerend goed (-12,7%) en hoogrentende beleggingen (-15,2%) kenden een negatief kwartaalrendement. De matchingportefeuille behaalde een positief resultaat van 7,8%. Dit komt door de waardestijging van vastrentende beleggingen als gevolg van een dalende marktrente. Het totaal beleggingsrendement over het eerste kwartaal van 2020 door de invloed van het negatieve resultaat op de returnportefeuille (-16,4%) uit op -5,3%. Het totale vermogen van het fonds nam in het eerste kwartaal van 2020 af van €84,7 miljard tot €80,3 miljard. De verplichtingen namen door de gedaalde rente juist in waarde toe van €85,7 miljard tot €93,5 miljard.