Gepubliceerd op 24 december 2019

CO2 uitstoot per geïnvesteerde euro in aandelen licht gestegen

De CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille van PMT per geïnvesteerde euro is in 2018 licht gestegen. Dit wordt veroorzaakt door een relatief sterke daling van de waarde van de aandelen eind 2018 ten opzicht van de daling van de totale CO2 uitstoot. PMT zal de ondernemingen met de hoge CO2-uitstoot aanspreken op verandering dan wel tot desinvestering overgaan. De verwachting is dat bij de volgende meting weer een daling van de CO2-uitstoot per geïnvesteerde euro wordt bereikt, omdat PMT eind 2018 is overgegaan op een nieuwe aandelenstrategie waarbij alleen bedrijven worden geselecteerd die bovengemiddeld scoren op ESG-vlak.

Hartwig Liersch, directeur Beleggingen van PMT: “PMT draagt actief bij aan het inzichtelijk maken en verminderen van de klimaatrisico’s. Daarom  meten en publiceren wij jaarlijks de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuilles. De jaarlijkse meting is een goed werkbaar instrument voor PMT: met de uitkomsten kunnen we gericht het gesprek aangaan met bedrijven of andere maatregelen nemen, zoals beleidsaanpassingen. Ook kunnen we op basis van deze meting reductiedoelstellingen vaststellen, zoals is afgesproken in het klimaatakkoord voor de financiële sector.”

Zoals in de onderstaande tabel is te zien, is de CO2 voetafdruk van de aandelenportefeuille van PMT na drie jaar daling per eind 2018 licht gestegen.

  • Eind 2018 was de gemeten CO2 uitstoot per geïnvesteerde euro (de CO2 uitstoot-intensiteit) 3,1% hoger dan per eind 2017.
  • Eind 2018 ging elke honderd euro die PMT investeerde in de aandelenportefeuille gepaard met een uitstoot van 18,2 kilo CO2. Dat was eind 2017 nog 17,7 kilo CO2. De stijging komt door een grotere daling van het in aandelen belegd vermogen dan de daling van de totale CO2 uitstoot, zoals ook te zien is op de eerste rij van de tabel hieronder. 

Totale CO2 uitstoot gedaald
De totale COuitstoot van de aandelenportefeuille is gedaald naar 3.135.249 ton CO2 eind 2018 bij een belegd vermogen van € 17,2 miljard euro. In 2017 was dat 3.748.631 ton CO2 bij een belegd vermogen van € 21,2 miljard.

Per saldo is de gemeten CO2 uitstoot per geïnvesteerde euro eind 2018 21,2 % lager dan de eerste meting eind 2014. De jaarlijkse meting wordt gedaan aan de hand van de gegevens over het voorgaande kalenderjaar: in 2019 is de uitstoot berekend over de aandelenportefeuille per eind 2018.

Afspraken klimaattop 2015
Het jaarlijks meten van de CO2 voetafdruk – de zogenaamde carbon footprint – van de aandelenportefeuille is onderdeel van het klimaatbeleid van PMT en maakt ook deel uit van de afspraken in de Montréal Pledge die PMT tijdens de klimaattop in 2015 ondertekende.

VERLOOP CO2-UITSTOOT

Eind 2018

Eind 2017

Eind 2016

Eind 2015

Eind 2014

Waarde aandelen x € 1000 miljoen

17,2

21,2

20,2

17,9

16,1

CO2-uitstoot cope 1+2 (tCO2e)

3.135.249

3.748.631

3.967.801 3

3.636.513

3.728.640

CO2-uitstoot scope 1+2 per € 100 geïnvesteerd vermogen

18,2

17,7

19,7

20,3

23,2

Vermindering CO2-uitstoot in % t.o.v. 2015

21,2

- 23,71%

- 15,01%

-12,50%

-Toelichting: De CO2-uitstoot van organisaties wordt gemeten volgens de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol. Onder ‘scope 1’ vallen de emissies (uitstoot) die een onderneming zelf uitstoot door mobiliteit, verwarmen en koelen van het kantoor en andere zaken die energie nodig hebben. Bij een productiebedrijf valt het energiegebruik van machines en computers daar ook onder. Onder ‘scope 2’ vallen de emissies die de onderneming zichzelf moet berekenen vanwege het inkopen van energie. Die energie wordt door een andere partij opgewekt, maar de CO2 die vrijkomt door die opwekking moet door de gebruiker naar verhouding van zijn energie-inkoop worden meegenomen in zijn CO2-voetafdruk.