Verkiezingen vertegenwoordiging gepensioneerden

Uitslag verkiezingen pensioengerechtigden in het bestuur van PMT

 

Twee kandidaten gekozen

Twee kandidaten zijn door de pensioengerechtigen gekozen om per 1 juli 2014 zitting te nemen in het bestuur van PMT. Deze personen zijn de heer John Spruijt namens de lijst FNV-CNV-De Unie en de heer Joep Schouten namens de lijst VG-PMT. Beide kandidaten zijn inmiddels door het bestuur benoemd. Zij worden nog wel door DNB getoetst op geschiktheid. In totaal hebben 14.511 pensioengerechtigden hun stem uitgebracht.

 

Aantal uitgebrachte stemmen

Per 1 juli 2014 zal het bestuur bestaan uit 12 leden, waarvan 6 zetels zijn bestemd voor vertegenwoordigers van werkgevers, 4 zetels voor vertegenwoordigers van actieve deelnemers en 2 zetels voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers van pensioengerechtigden werden gekozen via verkiezingen onder de  pensioengerechtigden van PMT.

 

De verkiezingen voor de 2 zetels voor de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het bestuur liepen van 22 februari tot en met 6 maart 2014. De pensioengerechtigden konden digitaal hun stem uitbrengen op 3 kandidaten om deze 2 zetels in te vullen. Pensioengerechtigden die hun stem niet digitaal konden of wilden uitbrengen konden een stembiljet opvragen zodat zij schriftelijk hun stem konden uitbrengen.

 

Van de 196.873 pensioengerechtigden die een brief hebben ontvangen om hun stem uit te brengen hebben in totaal 14.511 pensioengerechtigden daadwerkelijk hun stem uitgebracht. Van deze stemmen zijn er 14.061 stemmen uitgebracht via de speciaal ingerichte verkiezingswebsite en 450 stemmen hebben wij via het schriftelijke stembiljet ontvangen. Het opkomst percentage van de verkiezingen komt hierdoor op 7,37%.     

 

PMT heeft 1 blanco stem ontvangen en er is één stembiljet ongeldig verklaard, aangezien er op dit stembiljet een stem op 2 personen was uitgebracht.

 

De uitslag van de verkiezingen

Hieronder treft u de uitkomst van de verkiezingen aan waarin het aantal stemmen per lijst en het aantal stemmen per kandidaat is aangegeven (zowel digitale stemmen als stemmen per stembiljet).
Lijst FNV-CNV-De Unie

 Aantal stemmen:

8314

 


 

John Spruijt

 

 

 

Digitale stemmen

4393

 

Stemmen via stembiljet

136

 

Totaal

4529

 

 

 

Henk van de Graaf


 

 

Digitale stemmen

3664

 

Stemmen via stembiljet

121

 

Totaal

3785

 Lijst VG-PMT

Aantal stemmen: 

6197

 


 

Joep Schouten

 

 

 

Digitale stemmen

6004

 

Stemmen via stembiljet

193

 

Totaal

6197

Vertaling uitslag naar zetelverdeling

Bovenstaande uitslag houdt het volgende in: Conform het verkiezingsreglement wordt de kiesdeler bepaald door het totaal aantal uitgebrachte stemmen te delen door het aantal te verdelen zetels. De kiesdeler bedraagt dan 14.511 stemmen / 2 zetels = 7.256 stemmen (afgerond).  

 

De lijst FNV-CNV-De Unie haalt deze kiesdeler met 8.314 stemmen en krijgt 1 zetel toebedeeld. De heer John Spruijt is hierdoor verkozen. Het aantal reststemmen bedraagt (8314 stemmen – 7.256 stemmen =) 1.058 reststemmen. De lijst VG-PMT haalt de kiesdeler niet en houdt 6.197 reststemmen over.

 

De toedeling van de 2e zetel wordt bepaald door het aantal reststemmen met elkaar te vergelijken.

Het aantal reststemmen van de Lijst FNV-CNV-De Unie is lager dan het aantal reststemmen van de Lijst VG-PMT (1.058 reststemmen om 6.197 reststemmen). De 2e zetel gaat hierdoor naar de Lijst VG-PMT: De heer Joep Schouten is hierdoor verkozen. De heer Henk van de Graaf zal hierdoor geen zitting nemen in het bestuur van PMT per 1 juli 2014

 

De heren Spruijt en Schouten  zijn inmiddels door het bestuur van PMT benoemd tot bestuurslid per 1 juli 2014.  Beide heren dienen nog wel door De Nederlandsche Bank te worden getoetst op geschiktheid.

 

PMT dankt de pensioengerechtigden voor hun interesse en het uitbrengen van hun stem!

 

 

 


 

Bericht van 21 februari jl:

Op basis van nieuwe wetgeving heeft het bestuur van PMT een keuze gemaakt voor een nieuwe samenstelling van het bestuur. Per 1 juli 2014 zal het bestuur bestaan uit 12 leden, waarvan 6 zetels zijn bestemd voor vertegenwoordigers van werkgevers, 4 zetels voor vertegenwoordigers van actieve deelnemers en 2 zetels voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers van pensioengerechtigden worden gekozen via verkiezingen onder de  pensioengerechtigden van PMT. Het verkiezingsreglement  kunt u hier inzien. De verkiezingen vinden plaats van 22 februari tot en met 6 maart 2014.

Kandidaat-bestuursleden konden zich tot 28 januari 2014 kandidaat stellen. Zij moesten voldoen aan de profielschets en aantoonbare affiniteit hebben met de sector Metaal en Techniek. Meerdere personen hebben zich kandidaat gesteld en uiteindelijk de verkiezingsprocedure doorlopen. Deze procedure bestond uit een gesprek de de verkiezingscommissie en, na een positief oordeel van deze commissie, een aanvullende kennistoets.

Dit heeft geleid tot een drietal kandidaten die via twee kandidaatlijsten verkiesbaar zijn:

  Lijst FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie, FNV Senioren
Foto Spruijt

Kandidaat 1: J.A. (John) Spruijt, 23-01-1956, Blokker        

Pensioen is er voor de gepensioneerden! Voor ú, gepensioneerde van nu, maar óók voor de gepensioneerde van morgen, de huidige deelnemer. Wat uw pensioenregeling u oplevert mag niet afhangen van de vraag of u tot een geluks- of pechgeneratie hoort. Evenwicht, daar gaat het dus om: in je afwegingen, je keuzes, je beslissingen en bij het verdelen.

 

Daar stá ik voor, net als de gezamenlijke vakbonden die mij hebben voorgedragen om namens u zitting te nemen in het bestuur van Pensioenfonds Metaal en Techniek. Kiezen voor mij is kiezen voor de kracht van collectieve belangen, voor duurzame vertegenwoordiging, voor deskundigheid en ervaring, maar eerst en vooral: kiezen voor een man met een missie. Ik reken op u!
Foto van de Graaf

Kandidaat 2: H.F. (Henk) van de Graaf, 14-9-1951, Zwijdrecht

De afgelopen tien jaar heb ik als deelnemersraadslid van PMT en later als voorzitter van het verantwoordingsorgaan de vele ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en vermogensbeheer meegemaakt. Denk aan het invoeren van de nieuwe pensioenregeling in 2006, het ontvlechten van PMT en de uitvoerder, de discussie over kosten etc. Ook de komende jaren wacht de sector nog vele ontwikkelingen. Daar draag ik mijn kennis en kunde graag aan bij.

Naast de taken en verantwoordelijkheden die de wetgever aan de bestuurder en het bestuur heeft opgelegd zie ik het als een taak om de belangen van deze groep mensen correct en met de menselijke maat voorop op een juiste manier onder de aandacht te brengen en te behartigen.

Gepensioneerdenbijeenkomsten vind ik een mooi contactmoment, maar ook mijn netwerk aan ouderen- en belangen organisaties waar ik open en toegankelijk wordt aangesproken over verwachtingen, persoonlijke situaties en zorgen geven mij een goed inzicht.

Mijn persoonlijke kenmerken zijn: doelgericht, rechtvaardig, diplomatiek, betrokken en gedreven. Mijn leidend principe: “doe goed en zie niet om, maar leer er wel van”. Als alles goed beschouwd is blijkt de waarheid vaak in het midden te liggen, sta daar open voor en blijf er trouw aan.

 

  Lijst VG-PMT
foto Schouten

Kandidaat 1: J.J.P. (Joep) Schouten, 2-1-1948, Bloemendaal

Een goed pensioenfonds streeft ernaar zijn deelnemers in staat te stellen bij pensionering het leefpatroon voort te kunnen zetten. Naast de AOW, was Uw Bedrijfstakfonds PMT, bestuurd door werkgevers en vakbonden, verantwoordelijk voor het bereiken van deze doelstelling. Dat streven is de laatste jaren niet gelukt. Inflatiecorrectie werd niet gegeven en de uitkering werd zelfs gekort. U bent daardoor armer geworden. Dat moet anders.

Het is fair dat gepensioneerden nu twee eigen stoelen krijgen in het bestuur van PMT. Een degelijk, verantwoord en eerlijk pensioenfonds is er mee gediend en zal zo op de lange termijn steun blijven houden van alle betrokkenen. En de lange termijn daar gaat het bij pensioen om. Maar eerst moet orde op zaken worden gesteld en het pensioenfonds weer gezond worden gemaakt. Dat is de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, niet alleen van de gepensioneerden. De VG-PMT, de Vereniging van Gepensioneerden PMT die mij gekandideerd heeft, is onafhankelijk. Een organisatie die speciaal voor u werd opgericht. De mensen die zich ervoor inspannen zijn zelf gepensioneerd en deskundig. Ze hebben de laatste maanden hard gewerkt om mee te kunnen doen.

Zelf ben ik na mijn avondstudie Bedrijfskunde altijd werkzaam geweest in de Sociale Zekerheid en Pensioenen. Ik was onder meer directeur van het pensioenfonds voor de Bouw en voorzitter van het personeelspensioenfonds van Cordares, het bedrijf waar ik ook directeur van was. Nu ben ik zelf met pensioen en onder meer bestuurslid van de KNVG, de koepel voor gepensioneerdenverenigingen. Ik maak me nog steeds sterk voor goede pensioenen, degelijk en eerlijk

 

Pensioengerechtigden van PMT kunnen vanaf 22 februari hun stem uitbrengen via de volgende verkiezingswebsite: www.verkiezing-PMT.nl

Tijdens de verkiezingsperiode (22 februari tot en met 6 maart) kunnen de pensioengerechtigden van PMT inloggen op deze website met hun gebruikersnaam en unieke wachtwoord. Deze gegevens krijgen zij thuis gestuurd. De brieven waarin deze gegevens zijn opgenomen worden op 21 februari verzonden. De brief ontvangt u dan tussen 22 februari en 25 februari.

Pensioengerechtigden die geen gebruik kunnen of willen maken van de mogelijkheid om te stemmen via de verkiezingswebsite kunnen een stembiljet opvragen. Dit kunnen zij doen door contact op te nemen met Klaninformatie, telefoon (070) 316 08 60 (werkdagen van 8:00- 17:30 uur).

Het stembiljet kunnen zij tot uiterlijk 28 februari 2014 aanvragen, zodat het stembiljet vóór sluitingdatum van de verkiezingen (6 maart) tijdig door PMT ontvangen wordt. In de brief die met het stembiljet wordt meegestuurd, wordt meer informatie gegeven.

Na 6 maart 2014 worden alle stemmen geteld. De uitslag van de verkiezingen wordt in week 11 van 2014 bekend gemaakt. Daarna volgt de officiële benoeming door het bestuur van PMT en worden de 2 kandidaten ter toetsing voorgedragen aan De Nederlandsche Bank (DNB). Bij akkoord van DNB zullen de vertegenwoordigers namens gepensioneerden van PMT per 1 juli 2014 plaats nemen in het bestuur.

PMT nodigt allen pensioengerechtigden van harte uit hun stem uit te brengen!

Stel uw vraag
Pensioenplanner